🔍

16. september 2014

Grunnloven og maktfordelingen

Når de grunnleggende prinsippene i Grunnloven diskuteres, er det obligatorisk å ta med maktfordelingsprinsippet. Men hva betyr egentlig «maktfordeling», hvorfor har maktfordelingsprinsippet en plass i Grunnloven, og hvor sterkt står prinsippet i dag?
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn lovtidend

19. september 2014

Statsråd 19. september 2014

I statsråd 19. september 2014 ble de gjenstående bestemmelsene i lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. satt i kraft og delegering av myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon m.m. ble kunngjort i Norsk Lovtidend.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn lovtidend

22. september 2014

Provisorisk anordning

I statsråd 19. september 2014 ble det fastsatt provisorisk anordning om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


lovtidend 12. september 2014

Statsråd 12. september 2014

I statsråd 12. september 2014 ble lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) og lov om oppheving av bokloven sanksjonert.

Artikkel 5. september 2014

Verneombud i virksomheter

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i de enkelte virksomheter. Verneombudet skal se til at virksomheten er trygg for alle arbeidstakere og at det blir tatt hensyn til sikkerhet, helse og velferd.

lovtidend 1. september 2014

Ikrafttredelse av lover 1. september 2014

To endringslover trer i kraft 1. september 2014, del III i lov om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven og en endringslov til utlendingsloven. 

Artikkel 1. september 2014

Eidsvollsbygningen fredet

Riksantikvaren vedtok i dag fredning av Eidsvollsbygningen med to sidebygninger og hageanlegg. Fredningen markeres i dag med et større arrangement på Eidsvoll der fredningsdokumentene blir overrakt.

lovtidend 29. august 2014

Statsråd 29. august 2014

I statsråd 29. august 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven og lov om endringar i yrkestransportlova sanksjonert, i tillegg ble lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven satt i kraft fra 1. november 2014.

Artikkel 29. august 2014

Gratis lunsjkurs - vinn en iPad Air!

Vi inviterer jusstudenter til gratis lunsjkurs, som gir deg en grunnleggende innføring i Lovdata PRO og alle oppdaterte rettskilder du trenger under jusstudiet.

Artikkel 27. august 2014

Tap av statsborgerskap - norske og internasjonale regler

Tap av statsborgerskap har vært diskutert i media den siste tiden, særlig med tanke på enkelte personers deltakelse i kriger i Midt-Østen, men også på bakgrunn av enkelte gruppers uttalelser om situasjonen i de berørte landene og de brudd på menneskerettighetene som skjer der.

nyhet 19. august 2014

Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen har i en rapport kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. 

🔨 SISTE DOMMER


17. september

Gulating lagmannsrett: LG-2013-166136
Tvangsfullbyrdelse. Prisavslag ved kjøp av fast eiendom på tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-41 første ledd 2. punktum jf § 11-39 annet og tredje ledd. Avhendingsloven § 4-12.


Se flere dommer