🔍

23. april 2014

Miljøinformasjon

Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om miljøet, miljøfaktorer og menneskers helse og levevilkår, og med miljø forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.
Beskrivelse av filen. nyhet

22. april 2014

6. mai skrur vi av Lovdata Online

Lovdata Pro har siden 6. november 2013 vært Lovdatas tilbud til profesjonelle brukere.  Systemet er blitt svært godt mottatt.  Nå skrur vi av Lovdatas gamle system - Lovdata Online.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Artikkel

16. april 2014

Gir deregulering mer regulering?

Både den forrige og den sittende regjeringen hadde og har som mål å gjøre livet enklere for alle, både vanlige folk, forvaltningen og næringslivet. Dette skal gjennomføres ved forenkling av regelverket, færre skjemaer og mindre rapportering.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


lovtidend 16. april 2014

Kommunale forsøk med snøscooterløyper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. og 14. april 2014 stadfestet 100 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Forskriftene gir kommunene anledning til å gjennomføre planprosesser- og vedtak og å etablere snøscooterløyper i utmark og på islagte vassdrag.

lovtidend 11. april 2014

Statsråd 11. april 2014

I statsråd 11. april 2014 ble lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) og lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) sanksjonert.

lovtidend 4. april 2014

Statsråd 4. april 2014

I statsråd 4. april 2014 ble lov nr. 10 om endringer i utlendingsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ny verneforskrift for Svalbard, gjort endringer i eldre verneforskrifter for Svalbard, i forskrift til COTIF-loven og i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

lovtidend 1. april 2014

Lovendringer i kraft 1. april 2014

1. april 2014 ble endringer i pasientskadeerstatningsloven, endringer i folketrygdloven og endringer i skatteloven satt i kraft.

nyhet 1. april 2014

Statens personalhåndbok - SPH

Lovdata har gleden av å kunne tilby Statens personalhåndbok til sine brukere - både i Lovdata Pro og på Lovdatas åpne nettsted.

lovtidend 28. mars 2014

Statsråd 28. mars 2014

I statsråd 28. mars 2014 ble lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. sanksjonert og det ble fastsatt endring i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og endringer i anskaffelsesforskriftene.

Artikkel 27. mars 2014

Mon ... demokrati?

Er det monarkiet eller demokratiet som kjennetegner vår grunnlovs styreform? Svaret avhenger av om vi legger vekt på former eller realiteter.

lovtidend 21. mars 2014

Statsråd 21. mars 2014

I statsråd 21. mars 2014 ble lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) og lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger sanksjonert.

🔨 SISTE DOMMER


11. april

Gulating lagmannsrett: LG-2013-207616
Strafferett. Overfallsvoldtekt. Straffeloven § 192 første ledd bokstav a, annet ledd bokstav a og tredje ledd bokstav c, jf. straffeloven 61 tredje ledd og straffeloven § 205.


Se flere dommer