🔍

26. september 2014

Domstoler, maktfordeling og uavhengighet

Kravet om uavhengighet for domstolene og dommerne gjør at maktfordelingsprinsippet får en helt annen betydning for «den tredje statsmakt» enn for Stortinget og regjeringen. Hvordan sikrer Grunnloven i dag domstolenes stilling som selvstendig statsmakt? 
Beskrivelse av filen. Artikkel

25. september 2014

Oversatte norske lover og forskrifter

Norske lover og forskrifter blir vedtatt på bokmål eller på nynorsk. Regelverket blir ikke offisielt oversatt til andre språk, men det finnes oversatte utgaver av viktige lover og forskrifter. Disse lovene og forskriftene kan finnes på forskjellige nettsider.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


lovtidend 26. september 2014

Statsråd 26. september 2014

I statsråd 26. september 2014 ble a-opplysningsloven, endringsloven til a-ordningen og resten av to endringslover til folketrygdloven og skatteloven satt i kraft, i tillegg ble det fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

lovtidend 22. september 2014

Provisorisk anordning

I statsråd 19. september 2014 ble det fastsatt provisorisk anordning om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014.

lovtidend 19. september 2014

Statsråd 19. september 2014

I statsråd 19. september 2014 ble de gjenstående bestemmelsene i lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. satt i kraft og delegering av myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon m.m. ble kunngjort i Norsk Lovtidend.

Artikkel 16. september 2014

Grunnloven og maktfordelingen

Når de grunnleggende prinsippene i Grunnloven diskuteres, er det obligatorisk å ta med maktfordelingsprinsippet. Men hva betyr egentlig «maktfordeling», hvorfor har maktfordelingsprinsippet en plass i Grunnloven, og hvor sterkt står prinsippet i dag?

lovtidend 12. september 2014

Statsråd 12. september 2014

I statsråd 12. september 2014 ble lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) og lov om oppheving av bokloven sanksjonert.

Artikkel 5. september 2014

Verneombud i virksomheter

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i de enkelte virksomheter. Verneombudet skal se til at virksomheten er trygg for alle arbeidstakere og at det blir tatt hensyn til sikkerhet, helse og velferd.

lovtidend 1. september 2014

Ikrafttredelse av lover 1. september 2014

To endringslover trer i kraft 1. september 2014, del III i lov om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven og en endringslov til utlendingsloven. 

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer