🔍

11. april 2014

Statsråd 11. april 2014

I statsråd 11. april 2014 ble lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) og lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) sanksjonert.
Logo - Kommunal- og moderniseringsdepartementet nyhet

1. april 2014

Statens personalhåndbok - SPH

Lovdata har gleden av å kunne tilby Statens personalhåndbok til sine brukere - både i Lovdata Pro og på Lovdatas åpne nettsted.
Grunnlovsjubileet Artikkel

27. mars 2014

Mon ... demokrati?

Er det monarkiet eller demokratiet som kjennetegner vår grunnlovs styreform? Svaret avhenger av om vi legger vekt på former eller realiteter.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


lovtidend 4. april 2014

Statsråd 4. april 2014

I statsråd 4. april 2014 ble lov nr. 10 om endringer i utlendingsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ny verneforskrift for Svalbard, gjort endringer i eldre verneforskrifter for Svalbard, i forskrift til COTIF-loven og i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

lovtidend 1. april 2014

Lovendringer i kraft 1. april 2014

1. april 2014 ble endringer i pasientskadeerstatningsloven, endringer i folketrygdloven og endringer i skatteloven satt i kraft.

lovtidend 28. mars 2014

Statsråd 28. mars 2014

I statsråd 28. mars 2014 ble lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. sanksjonert og det ble fastsatt endring i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og endringer i anskaffelsesforskriftene.

lovtidend 21. mars 2014

Statsråd 21. mars 2014

I statsråd 21. mars 2014 ble lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) og lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger sanksjonert.

Artikkel 12. mars 2014

Lovdatas grunnlovsside

Lovdata lanserer egen nettside i anledning grunnlovsjubileet. Her kan du lese historiske versjoner, «fun facts», forklaring av ord og uttrykk, forarbeider og artikler som tar for seg ulike temaer om Grunnloven.

Artikkel 12. mars 2014

Grunnloven 2014 – en introduksjon

Grunnloven fascinerer og begeistrer. Det gjelder kanskje særlig i jubileumsåret 2014. I en serie artikler ønsker jeg å vise at Grunnloven bør vekke interesse også utover å være et midtpunkt for jubileumsfeiringen.

lovtidend 7. mars 2014

Statsråd 7. mars 2014

I statsråd 7. mars 2014 ble lov nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) og lov nr. 6 om endring i havressurslova sanksjonert.

Avgjørelse 6. mars 2014

Høyesterett – ærekrenkelse, oppreisning

Høyesterett avsa 5. mars 2014 dom i sak om Dagbladets anke over lagmannsrettsdommen hvor avisen ble dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en ambulansesjåfør for ærekrenkende uttalelser. Anken over lagmannsretten dom ble, med dissens 4-1, forkastet.

🔨 SISTE DOMMER


11. april

Gulating lagmannsrett: LG-2013-207616
Strafferett. Overfallsvoldtekt. Straffeloven § 192 første ledd bokstav a, annet ledd bokstav a og tredje ledd bokstav c, jf. straffeloven 61 tredje ledd og straffeloven § 205.


Se flere dommer