🔍

29. august 2014

Statsråd 29. august 2014

I statsråd 29. august 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosess loven og lov o . m endringar i yrkestransp ortlova sanksjonert, i tillegg ble lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven satt i kraft fra 1. november 2014.
Norsk pass Artikkel

27. august 2014

Tap av statsborgerskap - norske og internasjonale regler

Tap av statsborgerskap har vært diskutert i media den siste tiden, særlig med tanke på enkelte personers deltakelse i kriger i Midt-Østen, men også på bakgrunn av enkelte gruppers uttalelser om situasjonen i de berørte landene og de brudd på menneskerettighetene som skjer der.
Lovdata - info Artikkel

29. august 2014

Gratis lunsjkurs - vinn en iPad Air!

Vi inviterer jusstudenter til gratis lunsjkurs, som gir deg en grunnleggende innføring i Lovdata PRO og alle oppdaterte rettskilder du trenger under jusstudiet.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


nyhet 19. august 2014

Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen har i en rapport kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. 

lovtidend 15. august 2014

Statsråd 15. august 2014

I statsråd 15. august 2014 ble det sanksjonert fem lover, ny naturskadeerstatningslov, ny loslov og endringer i utlendingsloven, patentloven og EØS-høringsloven. I tillegg ble det blant annet fastsatt forskrift om restriktive tiltak overfor Russland.

Artikkel 12. august 2014

Yommalaika-bibelshow – om språket i Grunnloven

Da Stortinget 6. mai i år hadde vedtatt den ene av vårens store reformer i Grunnloven – språkreformen – brøt det ut spontan applaus i stortingssalen. Stortingsrepresentantene lot seg åpenbart begeistre over å ha nådd tilnærmet full enighet om en vanskelig sak. Var det grunn til begeistring?

Artikkel 8. august 2014

Trygg skolevei

Norske skoleveier er forskjellige, både når det gjelder standard, bredde, oversiktlighet og antallet trafikanter. Mange steder oppleves skoleveien som lang og farlig, spesielt for de minste barna. Skoleveien er et offentlig ansvar, trygg skolevei er et ansvar for alle, både kjørende og gående.

Artikkel 5. august 2014

Studiestart? Studentsamskipnader = studentenes ve og vel

Universiteter og høyskoler er en viktig del av samfunnets utdanningssystem og tiltrekker seg studenter fra Norge og andre land. For å ivareta studentenes velferdsbehov er det opprettet studentsamskipnader, som tilbyr studentene forskjellige tjenester.

lovtidend 1. august 2014

Ikrafttredelse av lover 1. august 2014

To endringslover trer i kraft 1. august 2014, lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven og lov om endringer i universitets- og høyskoleloven.

nyhet 30. juli 2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste).

Artikkel 23. juli 2014

Er det trygt å gå på fotballkamp?

De seneste årene har det vært tilløp til bråk og vold i tilknytning til flere fotballkamper her i landet, med fotballsupportere og fotballpøbel («casuals» eller «football hooligans») i sentrum for begivenhetene.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer