🔍

15. august 2014

Statsråd 15. august 2014

I statsråd 15. august 2014 ble det sanksjonert fem lover, ny naturskadeerstatningslov, ny loslov og endringer i utlendingsloven, patentloven og EØS-høringsloven. I tillegg ble det blant annet fastsatt forskrift om restriktive tiltak overfor Russland.
Grunnloven Artikkel

12. august 2014

Yommalaika-bibelshow – om språket i Grunnloven

Da Stortinget 6. mai i år hadde vedtatt den ene av vårens store reformer i Grunnloven – språkreformen – brøt det ut spontan applaus i stortingssalen. Stortingsrepresentantene lot seg åpenbart begeistre over å ha nådd tilnærmet full enighet om en vanskelig sak. Var det grunn til begeistring?
Dommerklubbe nyhet

19. august 2014

Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen har i en rapport kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. 

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 8. august 2014

Trygg skolevei

Norske skoleveier er forskjellige, både når det gjelder standard, bredde, oversiktlighet og antallet trafikanter. Mange steder oppleves skoleveien som lang og farlig, spesielt for de minste barna. Skoleveien er et offentlig ansvar, trygg skolevei er et ansvar for alle, både kjørende og gående.

Artikkel 5. august 2014

Studiestart? Studentsamskipnader = studentenes ve og vel

Universiteter og høyskoler er en viktig del av samfunnets utdanningssystem og tiltrekker seg studenter fra Norge og andre land. For å ivareta studentenes velferdsbehov er det opprettet studentsamskipnader, som tilbyr studentene forskjellige tjenester.

lovtidend 1. august 2014

Ikrafttredelse av lover 1. august 2014

To endringslover trer i kraft 1. august 2014, lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven og lov om endringer i universitets- og høyskoleloven.

nyhet 30. juli 2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste).

Artikkel 23. juli 2014

Er det trygt å gå på fotballkamp?

De seneste årene har det vært tilløp til bråk og vold i tilknytning til flere fotballkamper her i landet, med fotballsupportere og fotballpøbel («casuals» eller «football hooligans») i sentrum for begivenhetene.

Artikkel 21. juli 2014

Sommerbryllup?

Sommeren er høysesong for inngåelse av ekteskap. Ekteskapsinngåelse kan skje ved vielse i kirken, i registrert dissentersamfunn eller ved borgerlig vielse. Borgerlig vielse er åpen for alle. Fra 1. januar 2009 har også to personer av samme kjønn rett til å inngå ekteskap.

Artikkel 11. juli 2014

Tidsparter og langtidsferieprodukter - timeshare

Har du noen gang tenkt på å kjøpe en tidspart (deltidsbruksrett eller timeshare) eller et langtidsferieprodukt eller inngå noen annen form for avtale om videresalg eller bytte av en slik rett eller avtale? Grunnet mange useriøse aktører og mange kjøpere som følte seg lurt er dette regulert i lov.

lovtidend 30. juni 2014

Lover og lovendringer som settes i kraft 1. juli 2014

1. juli 2014 blir politiregisterloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, ny konflikftrådslov og lov om fiskeretten i Tanavassdraget satt i kraft. I tillegg er det mange endringslover eller deler av endringslover, som igjen endrer flere lover, som settes i kraft.  

🔨 SISTE DOMMER


19. august

Borgarting lagmannsrett: LB-2013-165298
Strafferett. Trygdebedrageri. NAV. Straffeloven § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd jf § 271 og straffeloven § 166 første ledd. Frifinnelse. Straffeprosessloven § 322 tredje ledd.


Se flere dommer