Lov om kjøp [kjøpsloven].

DatoLOV-1988-05-13-27
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2013-02-15-8 fra 16.03.2013
PublisertISBN 82-504-1016-5
Ikrafttredelse01.01.1989
Endrer
Kunngjort
KorttittelKjøpsloven - kjl.

Kapitteloversikt:

Jf. tidligere kjøpslov 24 mai 1907 nr. 2. - Jf. lover 30 juni 1916 nr. 1, 31 mai 1918 nr. 4, 3 apr 1964 nr. 1, 2 juni 1978 nr. 37 (godtroerverv), 16 juni 1989 nr. 63 (håndverkertjenester), 3 juli 1992 nr. 93 (fast eiendom), 21 des 2000 nr. 105 (angrerett), 21 juni 2002 nr. 34 (forbrukerkjøp), 29 juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandel), 9 jan 2009 nr. 2 (markedsføring). - Jf. konvensjon 13 mai 1988 nr. 426 (CISG), inntatt etter loven her.

Kapittel I. Virkeområde.

§ 1.Alminnelig virkeområde.
(1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.
(2) Loven gjelder også bytte av ting så langt den passer.
0 Endret ved lover 3 juli 1992 nr. 93, 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 2.Tilvirkingskjøp. Tjenesteavtale.
(1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom.
(2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser.
§ 3.Avtale og handelsbruk.

Bestemmelsene i loven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen, etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene.

§ 4.(Opphevet ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).)
§ 5.Internasjonalt kjøp.
(1) For internasjonalt kjøp gjelder loven med de særregler som angis i loven, jf særlig kapittel XV.
(2) Særreglene om internasjonalt kjøp får ikke anvendelse på kjøp der selgeren har forretningsstedet i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige og kjøperen forretningsstedet i et annet av disse landene (nordisk kjøp).
(3) Særreglene gjelder heller ikke for:
(a) forbrukerkjøp og tilsvarende kjøp mellom forbrukere
(b) kjøp på auksjon
(c) salg ved tvangsfullbyrding eller etter lovpåbud
(d) kjøp av verdipapirer, penger, fordringer eller rettigheter
(e) kjøp av fartøy, luftfartøy eller luftputefartøy.
0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).

Kapittel II. Leveringen.

§ 6.Hentekjøp.
(1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt forretningssted (i tilfelle bosted jf § 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene ved kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der.
(2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.
§ 7.Plasskjøp og sendekjøp.
(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der.
(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.
(3) Er tingen solgt «fritt», «levert» eller «fritt levert» med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 8.Tilleggsplikter ved sendekjøp.
(1) Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han å inngå avtaler som trengs for å få den transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.
(2) Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han når kjøperen ber om det, gi de opplysninger kjøperen trenger for å kunne tegne forsikring.
(3) Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig framgår at den skal til kjøperen, må selgeren gi kjøperen slik melding som gjør det klart hva han skal motta.
§ 9.Leveringstid.
(1) Skal tingen ikke leveres etter påkrav eller uten opphold, og følger tiden for levering heller ikke ellers av avtale, skal den leveres innen rimelig tid etter kjøpet.
(2) Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget tilkommer kjøperen.
(3) Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunkt for levering, skal han i tide gi kjøperen melding om når tingen kan hentes.
§ 10.Selgerens tilbakeholdsrett.
(1) Har ikke selgeren gitt kreditt eller henstand med betalingen, plikter han ikke ved å overgi tingen, overlevere dokument eller på annen måte å overføre rådigheten over tingen uten at kjøpesummen betales samtidig.
(2) Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han likevel ikke la være å sende den, men han kan hindre at kjøperen får rådigheten før kjøpesummen betales.
§ 11.Kostnader.

Selgeren bærer kostnadene med tingen til den er levert. Paragrafen her gjelder ikke kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold på kjøperens side.

0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).

Kapittel III. Risikoen for tingen.

§ 12.Hva risikoen innebærer.

Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.

§ 13.Risikoens overgang.
(1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.
(2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til hans rådighet og det inntrer kontraktbrudd fra hans side ved at han ikke overtar tingen.
(3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 14.Identifikasjon av tingen.

Risikoen går ikke over på kjøperen før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt kjøperen.

§ 15.Transitt.

Gjelder kjøpet ting under transport, går risikoen over ved avtaleslutningen når forholdene ikke viser at kjøperen har påtatt seg risikoen allerede fra det tidspunktet da tingen ble overgitt til den fraktfører som har utstedt transportdokumentet. Selgeren har i alle høve risikoen for tap eller skade som han kjente eller burde kjenne til ved kjøpet, men ikke opplyste kjøperen om.

0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 16.Tilbakelevering ved kjøp med returrett.

Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har kjøperen risikoen etter reglene i kapitlet her inntil tingen igjen er overtatt av selgeren.

0 Endret ved lover 21 des 2000 nr. 105 (ikr. 1 mai 2001 iflg. res. 21 des 2000 nr. 1351), 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).

Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m m.

§ 17.Varens egenskaper.
(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.
(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:
(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;
(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;
(d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.
(3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 18.Opplysning om egenskaper eller bruk.
(1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.
(2) Reglene i første ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Dette gjelder ikke om selgeren verken visste eller burde ha visst at opplysningen var gitt.
(3) Reglene i første og andre ledd gjelder ikke når opplysningen i tide er rettet på en tydelig måte.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 19.Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.
(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når
(a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,
(b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
(c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.
(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.
§ 20.Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m.
(1) Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.
(2) Har kjøperen før kjøpet undersøkt tingen eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.
(3) Reglene foran gjelder tilsvarende når kjøperen før kjøpet er gitt høve til å undersøke en prøve og mangelen angår en egenskap som skulle framgå av prøven.
§ 21.Tidspunkt for mangel.
(1) Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere.
(2) Selgeren svarer også for mangel som oppstår seinere dersom den skyldes kontraktbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen.

Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side.

Forsinkelse
§ 22.Innledende bestemmelse.
(1) Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
(2) Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke § 25 (2) og (3).
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 23.Rett til oppfyllelse.
(1) Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.
(2) Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse når ikke dette etter den tid som er gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selgeren kunne forutse eller det for øvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse.
(3) Kjøperen taper sin rett til oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
§ 24.Forespørsel.

Dersom selgeren spør om kjøperen tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan han ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

§ 25.Heving.
(1) Kjøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd.
(2) Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt.
(3) Mens tilleggsfristen løper kan ikke kjøperen heve, med mindre selgeren har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.
§ 26.Heving av tilvirkingskjøp.

Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.

0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 27.Erstatning.
(1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
(2) Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.
(3) Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle men ikke gjør dette.
(4) Reglene foran i paragrafen her omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i § 67 (2). I internasjonalt kjøp omfatter reglene likevel også indirekte tap for så vidt annet ikke følger av § 70 (3).
(5) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom forsinkelsen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.
0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 28.Opplysningsplikt om hindring.

Hindres selgeren å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi kjøperen melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får kjøperen ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

§ 29.Frist for å heve.

Er tingen levert for seint kan kjøperen ikke heve kjøpet, med mindre han gir selgeren melding om kravet innen rimelig tid etter at han fikk vite om leveringen.

Mangler
§ 30.Innledende bestemmelse.
(1) Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
(2) For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder reglene om mangler så langt de passer.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 31.Kjøperens undersøkelse etter leveringen.
(1) Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier.
(2) Framgår det at tingen skal transporteres fra leveringsstedet, kan kjøperen vente med å undersøke den til den er kommet fram til bestemmelsesstedet.
(3) Endrer kjøperen bestemmelsesstedet mens tingen er undervegs, eller sender han den videre uten at han har hatt rimelig høve til å undersøke den, og selgeren ved kjøpet kjente eller burde ha kjent til muligheten for slik omdirigering eller videresending, kan undersøkelsen utsettes til tingen er kommet fram til det nye bestemmelsesstedet.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 32.Reklamasjon.
(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 33.Unntak fra reklamasjonsreglene.

Uansett §§ 31 og 32 kan kjøperen gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

§ 34.Krav på retting og omlevering (avhjelp).
(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.
(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.
(3) Oppfyller ikke selgeren sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.
§ 35.Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp).

Kjøper taper sitt krav på retting eller omlevering dersom han ikke gir selgeren melding om kravet sammen med reklamasjon etter § 32 eller innen rimelig tid deretter. Kjøperen har likevel kravet i behold dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 36.Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp).
(1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren.
(2) Dersom selgeren spør om kjøperen vil godta retting eller omlevering, eller underretter kjøperen om at han vil rette eller omlevere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan selgeren foreta det nødvendige innen den tid som er angitt.
(3) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har fått høve til å rette eller omlevere, dersom kjøperen har sørget for å få rettet mangelen og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på selgerens retting eller omlevering.
§ 37.Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp.
(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter §§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta.
(2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon.
§ 38.Prisavslag.

Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden.

§ 39.Heving.
(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.
(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.
§ 40.Erstatning.
(1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.
(2) Reglene i første ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i § 67 (2). I internasjonalt kjøp omfatter reglene likevel også indirekte tap for så vidt annet ikke følger av § 70 (3).
(3) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom
(a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side eller
(b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren.
0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
Rettsmangler m m
§ 41. Rettsmangler. Andre tredjemannskrav.
(1) Har tredjemann eiendomsrett, panterett eller annen rett i tingen (rettsmangel), gjelder reglene om mangler tilsvarende dersom det ikke følger av avtalen at kjøperen skal overta tingen med den begrensning tredjemanns rett medfører. Toårsfristen for reklamasjon i § 32 (2) gjelder likevel ikke.
(2) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til.
(3) Gjør tredjemann krav på å ha rett i tingen og dette bestrides, gjelder reglene i første og andre ledd tilsvarende når kravet ikke er klart ugrunnet.
(4) For tredjemannskrav som bygger på immaterialrett (jf § 96) gjelder reglene i første ledd tilsvarende.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002). Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
Øvrige bestemmelser
§ 42.Kjøperens tilbakeholdsrett.

Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde tilbake så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket.

§ 43.Kontraktbrudd ved del av tingen.
(1) Gjelder selgerens kontraktbrudd bare en del av det solgte, får reglene i kapitlet her anvendelse på denne del. Kjøperen kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktbruddet er vesentlig for hele kjøpet.
(2) Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert, får reglene om mangler anvendelse.
§ 44.Levering etter hvert.
(1) Skal selgeren levere etter hvert og er det kontraktbrudd ved en enkelt dellevering, kan kjøperen heve for denne levering etter reglene om heving.
(2) Gir kontraktbruddet kjøperen god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.
(3) Dersom kjøperen hever for en enkelt levering, kan han samtidig heve kjøpet for tidligere eller seinere leveringer som på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden.

Kapittel VI. Kjøperens plikter.

Kjøpesummens størrelse
§ 45. Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen, skal kjøperen betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, må kjøperen betale det som er rimelig under omsyn til tingens art og godhet og tilhøva ellers.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 46. (1) Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunkt da risikoen for tingen går over på kjøperen.
(2) Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av innpakningen fra.
§ 47. Har kjøperen fått rekning eller nota, er han bundet av den pris som er oppført, om han ikke innen rimelig tid sier fra at han ikke godtar den. Dette gjelder ikke når lavere pris følger av avtale eller den oppførte pris er urimelig.
Kjøpesummens betaling
§ 48. (1) Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted (i tilfelle bosted jf § 83). Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller dokument, skal det gjøres på det sted overleveringen skjer.
(2) Plikten til å betale kjøpesummen omfatter også plikt etter avtalen til å akseptere veksel, stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet samt å treffe andre tiltak for å få betalt kjøpesummen.
(3) Selgeren svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at han har flyttet sitt forretningssted etter at kjøpet ble inngått.
§ 49.(1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal kjøperen betale når selgeren krever det, men ikke før tingen blir overlevert kjøperen eller stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen og loven.
(2) Før kjøperen betaler har han likevel rett til å få undersøke tingen på vanlig måte, når dette ikke er uforenlig med den avtalte framgangsmåte for levering og betaling av kjøpesummen. Kjøperen kan ikke som følge av en slik undersøkelse utsette betalingen med mer enn 30 dager, med mindre selgeren uttrykkelig har godkjent dette.
(3) Dersom det brukes konnossement ved transporten av tingen til bestemmelsesstedet, eller transporten til kjøperen for øvrig skjer på slike vilkår at selgeren ikke kan rå over tingen etter betalingen, kan betaling kreves mot konnossement, fraktbrev eller annet bevis for at tingen blir transportert på slike vilkår. Dette gjelder selv om tingen ikke er kommet fram eller kjøperen ikke har hatt høve til å undersøke den.
0 Endret ved lov 15 feb 2013 nr. 8 (ikr. 16 mars 2013 iflg. res. 15 feb 2013 nr. 173).
Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet
§ 50. Kjøperen skal
(a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og
(b) overta tingen ved å hente eller motta den.

Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side.

§ 51.Innledende bestemmelse.
(1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke beror på selgeren eller forhold på hans side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kapitlet her. Han kan også holde tilbake ytelse etter § 10 samt kreve rente etter § 71.
(2) Oppfyller ikke kjøperen sin plikt til å overta tingen, og beror dette ikke på selgeren eller forhold på hans side, gjelder isteden reglene i §§ 55, 57 (2) og 58.
(3) Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
§ 52.Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.
(1) Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som han ikke kan overvinne.
(2) Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X.
(3) Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
§ 53.Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet.

Om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av kjøperens plikt til å medvirke til kjøpet gjelder § 23 tilsvarende.

§ 54.Heving når kjøperen ikke betaler.
(1) Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling dersom kjøperens kontraktbrudd er vesentlig.
(2) Kjøpet kan også heves dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse.
(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.
(4) Er tingen allerede overtatt av kjøperen, kan selgeren bare heve dersom han har tatt forbehold om det eller kjøperen avviser tingen. Et internasjonalt kjøp kan likevel heves uten slikt forbehold, for så vidt hevingen ikke har betydning for den rett tredjemann, derunder kjøperens bo, har til tingen.
0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 55.Heving når kjøperen ikke medvirker.
(1) Selgeren kan heve kjøpet når kjøperen ikke medvirker til kjøpet, dersom kontraktbruddet er vesentlig. Selgeren kan på samme vilkår heve kjøpet når kjøperen ikke overtar tingen etter § 50 bokstav (b) og selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.
(2) Kjøpet kan også heves når kjøperen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse,
(a) ikke medvirker til kjøpet, eller
(b) ikke overtar tingen i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.
(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.
§ 56.Levering etter hvert.
(1) Skal selgeren levere etter hvert og kjøperen betale eller medvirke i tilsvarende poster, og det er kontraktbrudd fra kjøperens side ved en enkelt levering, kan selgeren heve for denne levering etter reglene i §§ 54 og 55.
(2) Gir kontraktbruddet selgeren god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for disse leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.
§ 57.Erstatning.
(1) Selgeren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse med betalingen fra kjøperens side. Dette gjelder likevel ikke så langt kjøperen godtgjør at forsinkelsen skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor kjøperens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 27 (2) og (3) gjelder tilsvarende.
(2) Selgeren kan kreve erstatning etter reglene i § 27 for det tap han lider som følge av at
(a) kjøperen ikke medvirker ved oppfyllelsen av kjøpet, eller
(b) kjøperen ikke i rett tid overtar tingen etter § 50 bokstav (b), i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen.
§ 58. Opplysningsplikt om hindring.

Hindres kjøperen i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

§ 59.Selgerens frist for å heve.

Er kjøpesummen betalt, kan selgeren ikke heve kjøpet med mindre han gir kjøperen melding om det:

(a) ved forsinkelse, før han fikk vite om oppfyllelsen fra kjøperens side, eller
(b) ved annet kontraktbrudd, innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til kontraktbruddet, eller etter at rimelig tilleggsfrist som følger av § 55 (2) er gått ut.
§ 60.Spesifikasjon.
(1) Skal kjøperen bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og han ikke gjør det til avtalt tid eller innen rimelig tid etter å ha fått oppfordring fra selgeren, kan selgeren selv gjøre det i samsvar med hva han må anta er kjøperens interesse. Dette hindrer ikke selgeren i å gjøre gjeldende andre krav som han har.
(2) Selgeren må opplyse kjøperen om de spesifikasjoner han vil bruke og gi kjøperen en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke kjøperen dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende.

Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, insolvens m m.

§ 61.Forventet kontraktbrudd.
(1) Dersom det etter kjøpet framgår av en parts handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan den annen part innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake.
(2) Har selgeren allerede sendt tingen og viser det seg forhold på kjøperens side som nevnt i første ledd, kan han hindre at tingen blir overgitt til kjøperen eller hans bo. Dette gjelder selv om kjøperen eller boet har mottatt transportdokument.
(3) Den part som innstiller oppfyllelsen eller hindrer at tingen blir overgitt, må straks varsle den annen part. Blir varsel ikke gitt, kan den annen part kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han var blitt varslet.
(4) Part som har innstilt sin oppfyllelse eller hindret at tingen blir overgitt, må fortsette oppfyllelsen dersom den annen part stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse.
§ 62.Heving ved forventet kontraktbrudd.
(1) Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi en part hevingsrett, kan han heve kjøpet allerede før tiden for oppfyllelse. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for at kjøpet vil bli oppfylt.
(2) Når tiden tillater det, skal den part som akter å heve, varsle den annen part så denne får høve til å skaffe sikkerhet for å unngå heving.
§ 63.Insolvensbehandling.

Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7.

0 Endret ved lov 3 sep 1999 nr. 72 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983).

Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering.

§ 64.Virkninger.
(1) Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort.
(2) Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det han har mottatt inntil den annen gir tilbake det han har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.
(3) Skal selgeren omlevere, kan kjøperen holde tilbake det han har mottatt, inntil omlevering skjer.
(4) Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen.
§ 65.Avkasting og rente ved tilbakeføring.
(1) Heves kjøpet, skal kjøperen godskrive selgeren avkasting som han har hatt av tingen og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han ellers har hatt av den.
(2) Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter han å betale rente etter § 71 fra den dag han mottok betalingen.
§ 66.Tap av krav på heving og omlevering.
(1) Kjøperen kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom han leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den. Han taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom
(a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen;
(b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel; eller
(c) tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen.
(2) Kjøperen taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjon tingen har hatt. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.
0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).

Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente.

Omfanget av erstatning
§ 67.Alminnelig regel.
(1) Erstatning for kontraktbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet.
(2) Som indirekte tap reknes:
(a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
(b) tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
(c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet
(d) tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk.
(3) Reglene i andre ledd gjelder ikke
a) kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at salgstingen er forsinket eller har mangler,
b) kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn det som andre ledd omfatter, eller
c) erstatning utbetalt til en forbrukerkjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven § 34.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 68.Prisforskjell ved dekningstransaksjon.

Dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp eller selgeren dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell skal reknes ut.

§ 69.Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon.
(1) Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning som nevnt i § 68, og er det gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse pris på hevingstiden til grunn når prisforskjell skal reknes ut. Blir kjøpet hevet etter at tingen er overtatt, skal isteden gjengs pris ved overtakelsen legges til grunn.
(2) Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at omsyn tas til forskjell i transportkostnader.
§ 70.Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Internasjonalt kjøp.
(1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del av tapet.
(2) Erstatning kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og tilhøva ellers.
(3) I internasjonalt kjøp omfatter erstatningen bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet, i lys av forhold som parten kjente eller burde ha kjent til på avtaletiden. Erstatningen i slikt kjøp kan ikke settes ned etter andre ledd.
0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
Rente
§ 71.Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m.

Kapittel XI. Omsorg for tingen.

§ 72.Selgerens plikt til omsorg.

Dersom kjøperen ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på hans side har medført at den ikke er overgitt til ham, skal selgeren for kjøperens rekning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter tilhøva, såframt han har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den.

§ 73.Kjøperens plikt til omsorg.
(1) Vil kjøperen avvise en ting som han har overtatt, skal han for selgerens rekning dra slik omsorg for den som er rimelig etter tilhøva.
(2) Vil kjøperen avvise en ting som er sendt til ham og stilt til hans rådighet på bestemmelsesstedet, skal han ta vare på den for selgerens rekning, såframt han kan gjøre dette uten å betale kjøpesummen eller pådra seg urimelig kostnad eller ulempe. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren eller noen på hans vegne kan ta seg av tingen på bestemmelsesstedet.
§ 74.Forvaring hos tredjemann.

En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la tredjemann forvare den for den annen parts rekning, såframt kostnadene ikke er uforsvarlige. Parten er fri for ansvar når forvareren er forsvarlig valgt og har mottatt tingen.

§ 75.Erstatning og sikkerhet for kostnader.

Den som drar omsorg for tingen for motpartens rekning, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til dette. Han kan holde tingen tilbake inntil kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles.

§ 76.Salg.
(1) En part som plikter å dra omsorg for tingen, har rett til å selge den dersom han ikke uten vesentlig kostnad kan ta vare på den, eller den annen part venter urimelig lenge med å overta den eller betale kjøpesummen eller kostnadene med oppbevaringen.
(2) Dersom tingen er utsatt for raskt å bli ødelagt eller forringet, eller det vil være uforholdsmessig kostbart å ta vare på den, skal den så vidt mulig selges.
(3) Salg skal skje på forsvarlig måte. Når det er mulig, skal den annen part gis rimelig varsel om at tingen vil bli solgt.
§ 77.Annen disposisjon enn salg.

Har en part rett til å selge tingen etter § 76, men kan den ikke selges eller er det klart at salgsutbyttet ikke ville dekke salgskostnadene, kan parten rå over den på forsvarlig måte. Den annen part skal så vidt mulig gis varsel.

§ 78.Regnskap og godskriving av utbytte.

Omsorgsparten skal godskrive den annen part det som er innvunnet ved salg eller på annen måte samt gi ham regnskap over sine kostnader. Overskott tilfaller den annen part.

Kapittel XII. Utbytte og annen avkasting.

§ 79.Avkasting av tingen.

Avkasting som tingen gir før den avtalte leveringstid, tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle seinere. Avkasting som tingen gir deretter, tilfaller kjøperen, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle tidligere.

0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 80.Aksjer.

Kjøp av aksje omfatter det utbytte som ikke var forfalt før kjøpet. Det samme gjelder rett til å tegne nye aksjer når retten ikke kunne nyttes før kjøpet.

§ 81.Rentebærende fordring.

Kjøp av rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstid. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg til kjøpesummen når ikke fordringen er solgt som usikker.

Kapittel XIII. Visse alminnelige bestemmelser.

§ 82.Risikoen for sending av meldinger.

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og avsender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om det oppstår forsinkelse eller feil under framsendingen eller meldingen ikke når fram til den annen part.

§ 83.Forretningssted.
(1) Når en parts forretningssted har betydning og han har mer enn ett forretningssted, legges det forretningssted til grunn som har den nærmeste tilknytning til kjøpet, hensett til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.
(2) Dersom en part ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges isteden hans bosted til grunn.

Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd.

§ 84.Vilkår for krav mot tidligere salgsledd
(1) Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren.
(2) Ved salg mellom enkeltpersoner når kjøpet ikke hovedsakelig er knyttet til deres næringsvirksomhet, kan kjøperen uansett avtale også gjøre krav gjeldende mot tidligere yrkessalgsledd etter forbrukerkjøpsloven § 35.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002).
§ 85.Reklamasjon.
(1) Kjøperen må gjøre sitt krav mot tidligere salgsledd gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og seinest innen de reklamasjonsfrister som gjelder i forholdet mellom forgjengeren og det tidligere salgsledd.
(2) Kjøperen må så snart det er rimelig høve til det underrette salgsleddet om hva han krever.
(3) I den grad kjøperen i forbrukerkjøp gjør gjeldende krav mot selgeren som også kunne ha vært gjort gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd, gjelder reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd for videre mangelskrav fra selgeren mot det tidligere yrkessalgsleddet. Bestemmelsen her gjelder tilsvarende for videre krav mellom tidligere yrkessalgsledd som følge av at forbrukerkjøperen har gjort gjeldende mangelskrav. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.
0 Endret ved lover 13 juni 1997 nr. 43 (ikr. 1 juli 1998), 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002). Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 86.Ansvar for opplysning etter § 18.

Når tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 18 (2), er han ansvarlig for tap kjøperen lider på grunn av opplysningen, i tilfelle solidarisk med selgeren. Reglene i § 40 gjelder tilsvarende.

Kapittel XV. Særregler for internasjonalt kjøp.

0 Overskriften endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 87.Internasjonalt kjøp.

Med «internasjonalt kjøp» menes kjøp inngått mellom parter som har sitt forretningssted i ulike stater, forutsatt at dette framgår av avtalen, tidligere forretningsforhold mellom partene eller av opplysninger de har gitt før eller på den tid da kjøpet ble inngått.

0 Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 88.Tolking av loven. Uløste spørsmål. Direkte oppfyllelse.
(1) I internasjonalt kjøp skal en ved tolkingen av reglene i loven ta omsyn til behovet for å fremme ensartet anvendelse av regler som bygger på FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp, til deres internasjonale karakter og til behovet for å holde seg til redelighet og god tro i internasjonal handel.
(2) Spørsmål om forhold som FN-konvensjonen omhandler, men ikke uttrykkelig løser, skal avgjøres i samsvar med de prinsipper konvensjonen bygger på, eller for øvrig i samsvar med det lands lov som skal legges til grunn etter reglene i internasjonal privatrett, jf lov 3 april 1964 nr. 1 om mellomfolkelegprivatrettslege reglar for lausøyrekjøp.
(3) For krav på direkte oppfyllelse som skal avgjøres her i riket eller etter norsk rett, gjelder alltid reglene i loven her, jf FN-konvensjonen artikkel 28.
0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 89.Tolking av partsutsagn.
(1) En parts utsagn eller handlemåte tolkes i samsvar med hans mening når den annen part forsto eller måtte forstå hva meningen var. Ellers legger en til grunn den forståelse som en fornuftig person i samme stilling som den annen part rimeligvis ville ha hatt under tilsvarende forhold.
(2) Når en skal fastlegge meningen eller forståelsen etter første ledd, tas det omsyn til alle relevante forhold i saken, så som forhandlingene, den praksis partene har fulgt seg imellom, handelsbruk og partenes seinere handlemåte.
0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 90.Handelsbruk.

Når ikke annet følger av avtalen, anses partene bundet av handelsbruk som de kjente eller burde ha kjent til, og som i internasjonal handel er velkjent og regelmessig fulgt av parter i tilsvarende handelsforhold. Handelsbruken anses da som en del av avtalen.

0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 91.Muntlig eller skriftlig avtale.
(1) Et kjøp behøver ikke å sluttes eller bekreftes skriftlig og er ikke undergitt noe annet formkrav. Det kan bevises ved hjelp av ethvert bevismiddel, vitner medreknet.
(2) En avtale kan endres eller bringes til opphør ved at partene blir enige om det.
(3) Skriftlig avtale som bestemmer at endring eller avtale om opphør skal være skriftlig, kan ikke endres eller avtales opphørt på annen måte. Men en part kan ved sin handlemåte bli avskåret fra å gjøre en slik bestemmelse gjeldende, for så vidt som den annen part har innrettet seg i tillit til denne handlemåten.
0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 92.Fremmed lovgivning som krever skriftlig avtale.

Bestemmelsene i § 91 gjelder ikke internasjonalt kjøp hvor en part har sitt forretningssted i en konvensjonsstat hvis lovgivning ikke godtar andre avtaler enn skriftlige og som har satt fram erklæring i medhold av FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp artikkel 96.

0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 93.Telegram og teleks.

Telegram eller teleks kan nyttes uten hinder av §§ 91 og 92.

0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 94.Vesentlig kontraktbrudd.

Et kontraktbrudd fra en parts side er vesentlig dersom det fører til slik skade for den annen part som vil stille denne betydelig dårligere enn han har rett til å vente etter avtalen, med mindre den misligholdende parten ikke forutså dette og heller ikke en fornuftig person i samme stilling og under samme forhold rimeligvis ville ha forutsatt det.

0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 95.Overlevering og retting av dokument.

Dersom selgeren plikter å overlevere dokument vedrørende tingen, skal han overlevere det til den tid, på det sted og i den stand som er avtalt. Har han overlevert dokumentet før avtalt tid, kan han innen den tid avhjelpe feil ved dokumentet, dersom det ikke volder kjøperen urimelig ulempe eller kostnad. Men kjøperen beholder sin rett til å kreve erstatning.

0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 96.Tredjemanns opphavsrett, industrielle rettsvern m m.
(1) Selgeren skal levere ting fri for en tredjemanns rett eller krav som bygger på opphavsrett til åndsverk, industrielt rettsvern eller annen immaterialrett, og som selgeren på avtaletiden kjente eller måtte kjenne til, såframt retten eller kravet bygger:
(a) på loven i den stat der tingen skal videreselges eller brukes, dersom det på avtaletiden var partenes forståelse at tingen skulle videreselges eller brukes i denne stat, eller
(b) i andre tilfelle, på loven i den stat der kjøperen på avtaletiden har sitt forretningssted.
(2) Selgerens forpliktelse etter første ledd gjelder ikke når:
(a) kjøperen på avtaletiden kjente eller måtte kjenne til retten eller kravet, eller
(b) retten eller kravet er en følge av at selgeren har fulgt tekniske tegninger, beskrivelser, formler, mønstre eller andre spesifikasjoner skaffet av kjøperen.
0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 97.Unntak fra reklamasjonsreglene.
(1) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at kjøperen har forsømt sin plikt til undersøkelse etter § 31 eller reklamasjon etter § 32, dersom han kjente eller måtte kjenne til det faktiske forhold mangelen gjelder, uten å opplyse kjøperen om det.
(2) Ved rettsmangel eller annet tredjemannskrav etter §§ 41 eller 96 kan selgeren ikke gjøre gjeldende at kjøperen har forsømt seg som nevnt i første ledd, dersom selgeren kjente retten eller kravet og hva det går ut på. Toårsfristen for reklamasjon i § 32 (2) gjelder ikke i forhold til slikt krav.
(3) Selv om kjøperen ikke har gitt melding etter § 32 (1), kan han kreve prisavslag eller erstatning for annet tap enn tapt fortjeneste, såframt han hadde rimelig grunn til å la være å gi slik melding.
0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 98.Levering for tidlig eller i for stor mengde.
(1) Leveres tingen for tidlig, kan kjøperen godta eller avvise leveringen, under iakttakelse av sin omsorgsplikt.
(2) Leveres en større mengde enn avtalt, kan kjøperen godta leveringen eller avvise den overskytende mengde. Godtar han den overskytende mengde helt eller delvis, reknes prisen for denne forholdsmessig etter det prisgrunnlag som følger av avtalen.
0 Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).
§ 99.Erstatning

§ 27 (2) annet punktum gjelder ikke i internasjonale kjøp.

0 Tilføyd ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002). Oppheves ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119).

Kapittel XVI. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov.

§ 100.(1) Loven trer i kraft fra den dag Kongen fastsetter.
(2) Fra samme tid oppheves lov 24 mai 1907 nr. 2 om kjøb.
(3) Kongen kan bestemme at særreglene om internasjonalt kjøp, jf § 5 og kapittel XV, skal tre i kraft til en annen tid enn loven ellers.
(4) Den nye lov får bare anvendelse på avtaler som sluttes etter at den er trådt i kraft.
0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 juli 2002), endret paragrafnummer fra § 99. Endres ved lov 28 feb 2014 nr. 2 (ikr. 1 nov 2014 iflg. res. 29 aug 2014 nr. 1119), endrer paragrafnummer til § 88.