🔨Dommer 85 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2014

2014-03-25 Menneskerettsdomstolen

Case of VUČKOVIČ and OTHERS v. SERBIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 35 -1 - (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 35-1) Effective domestic remedy / (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 35-1) Effektivt nasjonalt rettsmiddel


2014-03-25 Menneskerettsdomstolen

Case of VISTIŅŠ and PEREPJOLKINS v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 41 - (Art. 41) Just satisfaction-{general} (Art. 41) Non-pecuniary damage (Art. 41) Pecuniary damage / (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} (Art. 41) Ikke-økonomisk skade (Art. 41) Økonomisk tap


2014-03-12 Menneskerettsdomstolen

Case of KURIĆ and OTHERS v. SLOVENIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2 - (Art. 41) Just satisfaction-{general} (Art. 41) Pecuniary damage (Art. 46) Binding force and execution of judgments (Art. 46) Pilot judgment (Art. 46) Systemic problem (Art. 46-2) Execution of judgment / (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} (Art. 41) Økonomisk tap (Art. 46) Dommers bindende kraft og deres iverksettelse (Art. 46) Pilot-dom (Art. 46) Systematisk problem (Art. 46-2) Fullbyrdelse av dom


2014-03-11 Menneskerettsdomstolen

Case of ABDU v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Effective investigation (Art. 14) Prohibition of discrimination (Art. 14) Discrimination (Art. 14) Race (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Effektiv etterforskning (Art. 14) Forbud mot diskriminering (Art. 14) Diskriminering (Art. 14) Rase (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2014-03-04 Menneskerettsdomstolen

Case of THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 9 -2 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 9 -1 EMK art 35 - (Art. 9) Freedom of thought conscience and religion (Art. 9-1) Freedom of religion (Art. 9-2) Necessary in a democratic society (Art. 14) Prohibition of discrimination (Art. 14) Discrimination (Art. 14) Religion (Art. 35) Admissibility criteria Margin of appreciation / (Art. 9) Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (Art. 9-1) Religionsfrihet (Art. 9-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 14) Forbud mot diskriminering (Art. 14) Diskriminering (Art. 14) Religion (Art. 35) Saker som kan prøves Skjønnsmargin


2014-03-04 Menneskerettsdomstolen

Case of FAZLI ASLANDER v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Administrative proceedings (Art. 6-1) Impartial tribunal (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Administrativ prosess (Art. 6-1) Upartisk domstol (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2014-02-27 Menneskerettsdomstolen

Case of KARAMAN v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -2 EMK art 34 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Criminal proceedings (Art. 6-2) Presumption of innocence (Art. 34) Individual applications (Art. 34) Victim / (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Straffeprosess (Art. 6-2) Uskyldspresumpsjon (Art. 34) Individuelle klager (Art. 34) Offer


2014-01-28 Menneskerettsdomstolen

Case of ABDUL WAHAB KHAN v. THE UNITED KINGDOM AVSIGELSESDATO: 28/01/2014 (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 2 EMK art 3 EMK art 5 EMK art 6 EMK art 35 EMK art 35 -3 - (Art. 1) Obligation to respect human rights (Art. 2) Right to life (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 5) Right to liberty and security (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 35) Admissibility criteria / (Art. 1) Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (Art. 2) Retten til liv (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 5) Retten til frihet og sikkerhet (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 35) Saker som kan prøves


2014-01-28 Menneskerettsdomstolen

Case of O'KEEFFE v. IRELAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Degrading treatment (Art. 3) Effective investigation (Art. 3) Inhuman treatment (Art. 13) Right to an effective remedy (Art. 13) Effective remedy (Art. 34) Individual applications (Art. 34) Victim (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 35-3) Manifestly ill-founded (Art. 41) Just satisfaction-{general} Positive obligations / (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Nedverdigende behandling (Art. 3) Effektiv etterforskning (Art. 3) Umenneskelig behandling (Art. 13) Retten til et effektivt rettsmiddel (Art. 13) Effektivt rettsmiddel (Art. 34) Individklager (Art. 34) Offer (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 35-3) Åpenbart ugrunnet (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} Positive forpliktelser


2014-01-28 Menneskerettsdomstolen

Case of BITTÓ and OTHERS v. SLOVAKIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-2 - (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 41) Just satisfaction-{general} (Art. 46) Binding force and execution of judgments (Art. 46-2) Execution of judgment (Art. 46-2) Measures of a general character (p1-1) Protection of property (p1-1-2) Control of the use of property (p1-1-2) General interest Margin of appreciation Proportionality / (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 41) Rimelig erstatning -{generell} (Art. 46) Dommers bindende kraft og deres iverksettelse (Art. 46-2) Fullbyrdelse av dom (Art. 46-2) Generelle tiltak (p1-1) Vern om eiendom (p1-1-2) Kontroll med utøvelsen av eiendomsrett (p1-1-2) Allmennhetens interesse Skjønnsmargin Forholdsmessighet


2014-01-16 Menneskerettsdomstolen

Case of LILLO-STENBERG and SÆTHER v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 - (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8-1) Respect for private life / (Art. 8) Retten til respekt for familieliv (Art. 8-1) Respekt for privatliv


2014-01-14 Menneskerettsdomstolen

Case of JONES and OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Criminal proceedings (Art. 6-1) Access to court Margin of appreciation Proportionality / Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Straffeprosess (Art. 6-1) Adgang til domstolen Skjønnsmargin Forholdsmessighet


2014-01-09 Menneskerettsdomstolen

Case of PITSAYEVA and OTHERS v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 2 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (Art. 2) Right to life (Art. 2-1) Effective investigation (Art. 2-1) Life (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Degrading treatment (Art. 5) Right to liberty and security (Art. 5-1) Lawful arrest or detention (Art. 13) Right to an effective remedy (Art. 13) Effective remedy (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 35-1) Six month period (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 2) Retten til liv (Art. 2-1) Effektiv etterforskning (Art. 2-1) Liv (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Nedverdigende behandling (Art. 5) Retten til frihet og sikkerhet (Art. 5-1) Lovlig frihetsberøvelse eller pågripelse (Art. 13) Retten til et effektivt rettsmiddel (Art. 13) Effektivt rettsmiddel (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 35-1) Tidsrom på seks måneder (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2013

2013-12-17 Menneskerettsdomstolen

Case of PERINÇEK v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (Art. 10) Freedom of expression-{general} (Art. 10-1) Freedom of expression (Art. 10-2) Necessary in a democratic society (Art. 10-2) Protection of the rights of others (Art. 10-2) Prescribed by law (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 41) Just satisfaction-{general} Margin of appreciation Proportionality / (Art. 10) Ytringsfrihet-{generell} (Art. 10-1) Ytringsfrihet (Art. 10-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 10-2) Beskyttelse av andres rettigheter (Art. 10-2) Foreskrevet ved lov (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} Skjønnsmargin Forholdsmessighet


2013-12-17 Menneskerettsdomstolen

Case of NIKOLOVA and VANDOVA v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 6 -2 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Disciplinary proceedings (Art. 6-1) Civil rights and obligations (Art. 6-1) Fair hearing (Art. 6-1) Equality of arms (Art. 6-1) Public hearing (Art. 6-2) Presumption of innocence (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Disiplinærsaker (Art. 6-1) Borgerlige rettigheter og plikter (Art. 6-1) Forsvarlig behandling (Art. 6-1) Likhetsprinsippet (Art. 6-1) Offentlig rettergang (Art. 6-2) Uskyldspresumsjon (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2013-12-05 Menneskerettsdomstolen

Case of Case of VILNES and OTHERS v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 3 EMK art 8 EMK art 35 EMK art 41 - (Art. 2) Right to life (Art. 2-1) Life (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Degrading treatment (Art. 3) Inhuman treatment (Art. 3) Positive obligations (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8) Positive obligations (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 2) Retten til liv (Art. 2-1) Liv (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Nedverdigende behandling (Art. 3) Umenneskelig behandling (Art. 3) Positive forpliktelser (Art. 8) Retten til respekt for privatliv og familieliv (Art. 8) Positive forpliktelser (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2013-11-28 Menneskerettsdomstolen

Case of ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG ZUR ERHALTUNG, STARKUNG UND SCHAFFUNG EINES WIRTSCHAFTLICH GESUNDEN LAND- UND FORST-WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDBESITZES v. AUSTRIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 13 - (Art. 10) Freedom of expression -{general} (Art. 10-1) Freedom to receive information (Art. 10-2) Interference (Art. 10-2) Necessary in a democratic society (Art. 10-2) Protection of the rights of others (Art. 13) Right to an effective remedy (Art. 13) Effective remedy Proportionality / (Art. 10) Ytringsfrihet -{generell} (Art. 10-1) Frihet til å motta opplysninger (Art. 10-2) Inngrep (Art. 10-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 10-2) Beskyttelse av andres rettigheter (Art. 13) Retten til et effektivt rettsmiddel (Art. 13) Effektivt rettsmiddel Forholdsmessighet


2013-11-26 Menneskerettsdomstolen

Case of X v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 41 - (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8) Positive obligations (Art. 8-1) Respect for family life (Art. 8-2) Necessary in a democratic society (Art. 8-2) Protection of the rights and freedoms of others (Art. 8-2) Prescribed by law (Art. 41) Just satisfaction-{general} Proportionality / (Art. 8) Retten til respekt for privat- og familieliv (Art. 8) Positive forpliktelser (Art. 8-1) Respekt for familieliv (Art. 8-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 8-2) Beskyttelse av andres rettigheter og friheter (Art. 8-2) Foreskrevet ved lov (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} Forholdsmessighet


2013-11-26 Menneskerettsdomstolen

Case of AL-DULIMI and MONTANA MANAGEMENT INC. v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (Art. 1) Obligation to respect human rights (Art. 1) Jurisdiction of states (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6-1) Access to court (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-3) Ratione materiae (Art. 35-3) Ratione personae (Art. 41) Just satisfaction-{general} Proportionality / (Art. 1) Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (Art. 1) Konvensjonspartenes myndighetsområde (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6-1) Adgang til en domstol (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-3) Ratione materiae (Art. 35-3) Ratione personae (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} Forholdsmessighet


2013-11-26 Menneskerettsdomstolen

Case of VLAD and OTHERS v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2