Dommer 93 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2014

2014-10-03 Menneskerettsdomstolen

Case of JEUNESSE v. THE NETHERLANDS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 41) just satisfaction-{general} margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 41) rimelig erstatning-{generell} skjønnsmargin


2014-10-02 Menneskerettsdomstolen

Case of HANSEN v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-09-30 Menneskerettsdomstolen

Case of GROSS v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) abuse of the right of petition / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) misbruk av retten til å fremsette individklage


2014-09-17 Menneskerettsdomstolen

Case of MOCANU and OTHERS v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 3 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period (art. 35-3) ratione temporis (art. 35-3) continuing situation (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffesprosess (art. 6-1) rimelig tid (art. 35) saker som kan prøves (art. 35) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) seks måneders periode (art. 35-3) ratione temporis (art. 35-3) vedvarende situasjon (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-09-16 Menneskerettsdomstolen

Case of HASSAN v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -2 EMK art 5 -4 EMK art 15 EMK art 15 -1 EMK art 35 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-2) information on reasons for arrest (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 15) derogation in time of emergency (art. 15-1) international obligations (art. 15-1) war (art. 35) admissibility criteria / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) myndighetsområde (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-2) informasjon om grunnene til pågripelsen (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 15) fravikelser i krisesituasjoner (art. 15-1) plikter etter internasjonal rett (art. 15-1) krig (art. 35) saker som kan prøves


2014-07-24 Menneskerettsdomstolen

Case of HUSAYN (ABU ZUBAYDAH) v. POLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 13 + EMK art 5 EMK art 13 + EMK art 8 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 38 EMK art 38 -1-a EMK art 41 EMK art 52 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 3) extradition (art. 3) torture (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1) procedure prescribed by law (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) fair hearing (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) interference (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prescribed by law (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 38) examination of the case and friendly settlement proceedings (art. 38-1-a) obligation to furnish all necessary facilities (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 52) request by the secretary general-{general} (art. 52) request by the secretary general / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 3) utlevering (art. 3) tortur (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1) fremgangsmåte foreskrevet ved lov (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) adgang til domstolen (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 8) respekt for privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) inngrep (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 38) behandling av saken og forliksforhandlinger (art. 38-1-a) stille alle nødvendige hjelpemidler til disposisjon (art. 41) rimelig erstatning-{generelt} (art. 52) forespørsler fra generalsekretæren -{generelt} (art. 52) forespørsler fra generalsekretæren


2014-07-24 Menneskerettsdomstolen

Case of KAPLAN and OTHERS v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) expulsion / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8) utvisning


2014-07-24 Menneskerettsdomstolen

Case of AL NASHIRI v. POLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 + EMK prot 6 art 1 EMK art 2 -1 EMK art 3 EMK art 3 + EMK prot 6 art 1 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 38 EMK art 38 -1-a EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2 EMK art 52 EMK prot 6 art 1 - (art. 2) right to life (art. 2) extradition (art. 2-1) death penalty (art. 2-1) life (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) effective investigation (art. 3) extradition (art. 3) inhuman treatment (art. 3) torture (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) access to court (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) interference (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prescribed by law (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 38) examination of the case and friendly settlement proceedings (art. 38-1-a) obligation to furnish all necessary facilities (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) individual measures (art. 52) request by the secretary general-{general} (art. 52) request by the secretary general (p6-1) abolition of the death penalty-{general} (p6-1) abolition of the death penalty / (art. 2) retten til liv (art. 2) utlevering (art. 2-1) dødsstraff (art. 2-1) liv (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) effektiv etterforskning (art. 3) utlevering (art. 3) umenneskelig behandling (art. 3) tortur (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) adgang til domstol (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-1) respekt for familieliv (art. 8-2) inngrep (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 38) behandling av saken og forliksforhandlinger (art. 38-1-a) plikt til å stille alle nødvendige hjelpemidler til disposisjon (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-2) fullbyrdelse av dommen (art. 46-2) individuelle tiltak (art. 52) forespørsel fra generalsekretæren-{generell} (art. 52) forespørsel fra generalsekretæren (p6-1) avskaffelse av dødsstraff-{generell} (p6-1) avskaffelse av dødsstraff


2014-07-17 Menneskerettsdomstolen

Case of CENTRE FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN CÂMPEANU v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 2 EMK art 34 EMK art 46 EMK art 46 -2 - (art. 2) right to life (art. 2) positive obligations (art. 2-1) effective investigation (art. 2-1) life (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 34) individual applications (art. 34) locus standi (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) measures of a general character / (art. 2) retten til liv (art. 2) positive forpliktelser (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 2-1) liv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 34) individklager (art. 34) locus standi (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-2) fullbyrdelse av dommen (art. 46-2) generelle tiltak


2014-07-17 Menneskerettsdomstolen

Case of SVINARENKO and SLYADNEV v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -3 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-3) length of pre-trial detention (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) six month period (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-3) varetektsfengslingens varighet (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) rimelig tid (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) seks måneders periode (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-07-16 Menneskerettsdomstolen

Case of HÄMÄLÄINEN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 12 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 12 EMK art 14 + EMK art 8 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 12) right to marry (art. 12) men and women (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) comparable situation (art. 14) discrimination (art. 14) sex margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 12) retten til å inngå ekteskap (art. 12) menn og kvinner (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) sammenliknbar situasjon (art. 14) diskriminering (art. 14) kjønn skjønnsmargin forholdsmessighet


2014-07-16 Menneskerettsdomstolen

Case of ALIŠIĆ and OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA, SERBIA, SLOVENIA AND «THE FORMER YUGOSLAVIC REPUBLIC OF MACEDONIA» (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 13 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK art 46 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 - (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46) general measures (art. 46) pilot judgment (art. 46) systemic problem (p1-1) protection of property (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions margin of appreciation proportionality / (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46) generelle tiltak (art. 46) pilotdom (art. 46) systematisk problem (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred skjønnsmargin forholdsmessighet


2014-07-03 Menneskerettsdomstolen

Case of GEORGIA v. RUSSIA (I) (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-f EMK art 5 -4 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 13 + EMK art 5 -1 EMK art 19 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 38 EMK art 38 -1-a EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 EMK prot 1 art 2 EMK prot 4 art 4 EMK prot 7 art 1 EMK prot 7 art 1-1 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) expulsion (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 13) right to an effective remedy more ... (art. 13) effective remedy (art. 19) establishment of the court (art. 19) ensure observance of engagements (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period (art. 38) examination of the case and friendly settlement proceedings (art. 38-1-a) obligation to furnish all necessary facilities (art. 41) just satisfaction-{general} (p1-1) protection of property (p1-1-1) deprivation of property (p1-2) right to education-{general} (p1-2) right to education (p4-4) prohibition of collective expulsion of aliens-{general} (p4-4) prohibition of collective expulsion of aliens (p7-1) procedural safeguards relating to expulsion of aliens (p7-1-1) expulsion of an alien (p7-1-1) lawfully resident / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 5) rett til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse og frihetsberøvelse (art. 5-1-f) utsendelse (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 8) rett til respekt for privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for familieliv (art. 13) rett til et effektivt rettsmiddel more ... (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 19) opprettelse av domstolen (art. 19) sikre overholdelse av forpliktelser (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) seks måneders-periode (art. 38) undersøkelse av saken og forliksforhandlinger (art. 38-1-a) stille alle nødvendige hjelpemidler til disposisjon (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) fratakelse av eiendom (p1-2) rett til utdanning-{generell} (p1-2) rett til utdanning (p4-4) forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger -{generell} (p4-4) forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger (p7-1) prosessuelle garantier i forbindelse med utvisning av utlendinger (p7-1-1) utvisning av en utlending (p7-1-1) lovlig bosatt


2014-07-01 Menneskerettsdomstolen

Case of S.A.S. v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 9 -2 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 14 + EMK art 9 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) national security (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 9) freedom of thought conscience and religion (art. 9-1) manifest religion or belief (art. 9-2) necessary in a democratic society (art. 9-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 9-2) public safety (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) objective and reasonable justification (art. 34) individual applications (art. 34) actio popularis (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) nasjonal sikkerhet (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 9) tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (art. 9-1) gi uttrykk for sin religion eller overbevisning (art. 9-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 9-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 9-2) offentlig trygghet (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 34) individklager (art. 34) actio popularis (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler skjønnsmargin forholdsmessighet


2014-06-12 Menneskerettsdomstolen

Case of JELIĆ v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione temporis (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione temporis (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-06-12 Menneskerettsdomstolen

Case of FERNÁNDEZ MARTÍNEZ v. SPAIN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 11 EMK art 11 -1 (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8-1) Respect for private life (Art. 8-2) Interference (Art. 8-2) Necessary in a democratic society (Art. 8-2) Protection of the rights and freedoms of others (Art. 8-2) Prescribed by law (Art. 9) Freedom of thought conscience and religion (Art. 9-1) Freedom of religion (Art. 10) Freedom of expression -{General} (Art. 10-1) Freedom of expression (Art. 11) Freedom of assembly and association (Art. 11-1) Freedom of association Margin of appreciation Proportionality / (Art. 8) Retten til respekt for privat- og familieliv (Art. 8-1) Respekt for privatliv (Art. 8-2) Inngrep (Art. 8-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 8-2) Beskyttelse av andres rettigheter og friheter (Art. 8-2) Foreskrevet ved lov (Art. 9) Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (Art. 9-1) Religionsfrihet (Art. 10) Ytringsfrihet-{Generell} (Art. 10-1) Ytringsfrihet (Art. 11) Forsamlings- og foreningsfrihet (Art. 11-1) Foreningsfrihet Skjønnsmargin Forholdsmessighet


2014-05-27 Menneskerettsdomstolen

Case of MARGUŠ v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 3 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-c EMK art 35 EMK art 35 -3 - (art. 2) right to life (art. 3) prohibition of torture (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) impartial tribunal (art. 6-3-c) defence in person (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione temporis / (art. 2) retten til liv (art. 3) forbud mot tortur (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-1) upartisk domstol (art. 6-3-c) å forsvare seg personlig (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione temporis


2014-05-27 Menneskerettsdomstolen

Case of VELYO VELEV v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 41 EMK prot 1 art 2 - (art. 41) just satisfaction-{general} (p1-2) right to education-{general} (p1-2) right to education margin of appreciation proportionality / (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (p1-2) rett til utdanning-{general} (p1-2) rett til utdanning skjønnsmargin forholdsmessighet


2014-05-12 Menneskerettsdomstolen

Case of CYPRUS v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -1 EMK art 46 -2 - (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-1) abide by judgment (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) just satisfaction / (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-1) rette seg etter dommen (art. 46-2) fullbyrdelse av dommen (art. 46-2) rimelig erstatning


2014-04-29 Menneskerettsdomstolen

Case of L.H. v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 19 EMK art 41 - (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8-1) Respect for private life (Art. 8-2) Prescribed by law (Art. 19) Establishment of the court (Art. 19) Engagements undertaken by parties (art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 8) Retten til respekt for privatliv og familieliv (Art. 8-1) Respekt for sitt privatliv (Art. 8-2) Foreskrevet ved lov (Art. 19) Opprettelse av domstolen (Art. 19) De forpliktelser de høye kontraherende parter har påtatt seg (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}