Dommer 82 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2014

2014-07-01 Menneskerettsdomstolen

Case of S.A.S. v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 9 -2 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 14 + EMK art 9 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) national security (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 9) freedom of thought conscience and religion (art. 9-1) manifest religion or belief (art. 9-2) necessary in a democratic society (art. 9-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 9-2) public safety (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) objective and reasonable justification (art. 34) individual applications (art. 34) actio popularis (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) nasjonal sikkerhet (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 9) tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (art. 9-1) gi uttrykk for sin religion eller overbevisning (art. 9-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 9-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 9-2) offentlig trygghet (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 34) individklager (art. 34) actio popularis (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler skjønnsmargin forholdsmessighet


2014-06-12 Menneskerettsdomstolen

Case of JELIĆ v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione temporis (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione temporis (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-06-12 Menneskerettsdomstolen

Case of FERNÁNDEZ MARTÍNEZ v. SPAIN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 11 EMK art 11 -1


2014-05-27 Menneskerettsdomstolen

Case of MARGUŠ v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 3 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-c EMK art 35 EMK art 35 -3 - (art. 2) right to life (art. 3) prohibition of torture (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) impartial tribunal (art. 6-3-c) defence in person (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione temporis / (art. 2) retten til liv (art. 3) forbud mot tortur (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-1) upartisk domstol (art. 6-3-c) å forsvare seg personlig (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione temporis


2014-05-27 Menneskerettsdomstolen

Case of VELYO VELEV v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 41 EMK prot 1 art 2 - (art. 41) just satisfaction-{general} (p1-2) right to education-{general} (p1-2) right to education margin of appreciation proportionality / (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (p1-2) rett til utdanning-{general} (p1-2) rett til utdanning skjønnsmargin forholdsmessighet


2014-05-12 Menneskerettsdomstolen

Case of CYPRUS v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -1 EMK art 46 -2 - (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-1) abide by judgment (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) just satisfaction / (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-1) rette seg etter dommen (art. 46-2) fullbyrdelse av dommen (art. 46-2) rimelig erstatning


2014-04-29 Menneskerettsdomstolen

Case of L.H. v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 19 EMK art 41 - (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8-1) Respect for private life (Art. 8-2) Prescribed by law (Art. 19) Establishment of the court (Art. 19) Engagements undertaken by parties (art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 8) Retten til respekt for privatliv og familieliv (Art. 8-1) Respekt for sitt privatliv (Art. 8-2) Foreskrevet ved lov (Art. 19) Opprettelse av domstolen (Art. 19) De forpliktelser de høye kontraherende parter har påtatt seg (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2014-04-08 Menneskerettsdomstolen

Case of MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ and OTHERS v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (Art. 9) Freedom of thought conscience and religion (Art. 9-1) Freedom of religion (Art. 11) Freedom of assembly and association (Art. 11-1) Freedom of association (Art. 11-2) Interference (Art. 11-2) Necessary in a democratic society (Art. 11-2) Prevention of crime (Art. 11-2) Prevention of disorder (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 35-1) Exemption from exhaustion of domestic remedies (Art. 41) Just satisfaction-{general} Margin of appreciation Positive obligations / (Art. 9) Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (Art. 9-1) Religionsfrihet (Art. 11) Forsamlings- og foreningsfrihet (Art. 11-1) Frihet til forening med andre (Art. 11-2) Inngrep (Art. 11-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 11-2) Forebygging av kriminalitet (Art. 11-2) Forebygging av uorden (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 35-1) Unntak fra uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} Skjønnsmargin Positive forpliktelser


2014-04-08 Menneskerettsdomstolen

Case of THE NATIONAL UNION OF RAIL, MARITIME and TRANSPORT WORKERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 EMK art 35 - (Art. 11) Freedom of assembly and association (Art. 11-1) Freedom of association (Art. 11-2) Interference (Art. 11-2) Necessary in a democratic society (Art. 11-2) Protection of the rights and freedoms of others (Art. 35) Admissibility criteria Margin of appreciation Proportionality / (Art. 11) Forsamlings- og foreningsfrihet (Art. 11-1) Frihet til forening med andre (Art. 11-2) Inngrep (Art. 11-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 11-2) Beskyttelse av andres rettigheter og friheter (Art. 35) Saker som kan prøves Skjønnsmargin Forholdsmessighet


2014-03-25 Menneskerettsdomstolen

Case of VUČKOVIČ and OTHERS v. SERBIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 35 -1 - (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 35-1) Effective domestic remedy / (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 35-1) Effektivt nasjonalt rettsmiddel


2014-03-25 Menneskerettsdomstolen

Case of VISTIŅŠ and PEREPJOLKINS v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 41 - (Art. 41) Just satisfaction-{general} (Art. 41) Non-pecuniary damage (Art. 41) Pecuniary damage / (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} (Art. 41) Ikke-økonomisk skade (Art. 41) Økonomisk tap


2014-03-18 Menneskerettsdomstolen

Case of Case of ÖCALAN v. TURKEY (No. 2) (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 7 EMK art 7 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 41 (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Degrading punishment (Art. 3) Inhuman punishment (Art. 3) Inhuman treatment (Art. 7) No punishment without law (Art. 7-1) Nulla poena sine lege (Art. 8) Right to respect for private and family life (Art. 8-1) Respect for family life (Art. 8-2) Necessary in a democratic society (Art. 8-2) Prevention of crime (Art. 8-2) Prevention of disorder (Art. 8-2) Public safety (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Nedverdigende straff (Art. 3) Umenneskelig straff (Art. 3) Umenneskelig behandling (Art. 7) Ingen straff uten lov (Art. 7-1) Nulla poena sine lege (Art. 8) Retten til respekt for privat- og familieliv (Art. 8-1) Respekt for familieliv (Art. 8-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 8-2) Forebygging av kriminalitet (Art. 8-2) Forebygging av uorden (Art. 8-2) Offentlig trygghet (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2014-03-12 Menneskerettsdomstolen

Case of KURIĆ and OTHERS v. SLOVENIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2 - (Art. 41) Just satisfaction-{general} (Art. 41) Pecuniary damage (Art. 46) Binding force and execution of judgments (Art. 46) Pilot judgment (Art. 46) Systemic problem (Art. 46-2) Execution of judgment / (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} (Art. 41) Økonomisk tap (Art. 46) Dommers bindende kraft og deres iverksettelse (Art. 46) Pilot-dom (Art. 46) Systematisk problem (Art. 46-2) Fullbyrdelse av dom


2014-03-11 Menneskerettsdomstolen

Case of ABDU v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Effective investigation (Art. 14) Prohibition of discrimination (Art. 14) Discrimination (Art. 14) Race (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Effektiv etterforskning (Art. 14) Forbud mot diskriminering (Art. 14) Diskriminering (Art. 14) Rase (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2014-03-04 Menneskerettsdomstolen

Case of GRANDE STEVENS and OTHERS v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 6 -3 EMK art 6 -3-a EMK art 6 -3-c EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2 EMK art 57 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 EMK prot 1 art 1-2 EMK prot 7 art 4 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Criminal proceedings (Art. 6-1) Public hearing (Art. 6-3) Rights of defence (Art. 6-3-a) Information on nature and cause of accusation (Art. 6-3-c) Defence in person (Art. 6-3-c) Defence through legal assistance (Art. 41) Just satisfaction-{general} (Art. 46) Binding force and execution of judgments (Art. 46) Individual measures (Art. 46-2) Execution of judgment (Art. 57) Reservations-{general} (P1-1) Protection of property (P1-1-1) Deprivation of property (P1-1-2) Secure the payment of taxes (P7-4) Right not to be tried or punished twice-{general} (P7-4) Right not to be tried or punished twice / (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Straffeprosess (Art. 6-1) Offentlig rettergang (Art. 6-3) Minsterettigheter (Art. 6-3-a) Informasjon om innholdet i og grunnen til siktelse (Art. 6-3-c) Å forsvare seg personlig (Art. 6-3-c) Å forsvare seg med rettslig bistand (Art. 41) Passende erstatning-{generell} (Art. 46) Dommers bindende kraft og deres iverksettelse (Art. 46) Individuelle tiltak (Art. 46-2) Fullbyrdelse av dom (Art. 57) Forbehold-{generell} (P1-1) Vern om eiendom (P1-1-1) Fratakelse av eiendom (P1-1-2) Sikre betaling av skatter (P7-4) Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger -{generell} (p7-4) Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger


2014-03-04 Menneskerettsdomstolen

Case of THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 9 -2 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 9 -1 EMK art 35 - (Art. 9) Freedom of thought conscience and religion (Art. 9-1) Freedom of religion (Art. 9-2) Necessary in a democratic society (Art. 14) Prohibition of discrimination (Art. 14) Discrimination (Art. 14) Religion (Art. 35) Admissibility criteria Margin of appreciation / (Art. 9) Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (Art. 9-1) Religionsfrihet (Art. 9-2) Nødvendig i et demokratisk samfunn (Art. 14) Forbud mot diskriminering (Art. 14) Diskriminering (Art. 14) Religion (Art. 35) Saker som kan prøves Skjønnsmargin


2014-03-04 Menneskerettsdomstolen

Case of FAZLI ASLANDER v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Administrative proceedings (Art. 6-1) Impartial tribunal (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 41) Just satisfaction-{general} / (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Administrativ prosess (Art. 6-1) Upartisk domstol (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell}


2014-02-27 Menneskerettsdomstolen

Case of KARAMAN v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -2 EMK art 34 - (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6) Criminal proceedings (Art. 6-2) Presumption of innocence (Art. 34) Individual applications (Art. 34) Victim / (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 6) Straffeprosess (Art. 6-2) Uskyldspresumpsjon (Art. 34) Individuelle klager (Art. 34) Offer


2014-01-28 Menneskerettsdomstolen

Case of ABDUL WAHAB KHAN v. THE UNITED KINGDOM AVSIGELSESDATO: 28/01/2014 (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 2 EMK art 3 EMK art 5 EMK art 6 EMK art 35 EMK art 35 -3 - (Art. 1) Obligation to respect human rights (Art. 2) Right to life (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 5) Right to liberty and security (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 35) Admissibility criteria / (Art. 1) Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (Art. 2) Retten til liv (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 5) Retten til frihet og sikkerhet (Art. 6) Retten til en rettferdig rettergang (Art. 35) Saker som kan prøves


2014-01-28 Menneskerettsdomstolen

Case of O'KEEFFE v. IRELAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 3) Degrading treatment (Art. 3) Effective investigation (Art. 3) Inhuman treatment (Art. 13) Right to an effective remedy (Art. 13) Effective remedy (Art. 34) Individual applications (Art. 34) Victim (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (Art. 35-3) Manifestly ill-founded (Art. 41) Just satisfaction-{general} Positive obligations / (Art. 3) Forbud mot tortur (Art. 3) Nedverdigende behandling (Art. 3) Effektiv etterforskning (Art. 3) Umenneskelig behandling (Art. 13) Retten til et effektivt rettsmiddel (Art. 13) Effektivt rettsmiddel (Art. 34) Individklager (Art. 34) Offer (Art. 35) Saker som kan prøves (Art. 35-1) Uttømming av nasjonale rettsmidler (Art. 35-3) Åpenbart ugrunnet (Art. 41) Rimelig erstatning-{generell} Positive forpliktelser