Sentrale forskrifter 3234 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2014

FOR-2014-10-16-1309 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen


FOR-2014-10-14-1303 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om vern av sårbare marine økosystem i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)


FOR-2014-10-10-1287 Samferdselsdepartementet

Utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann


FOR-2014-10-10-1276 Samferdselsdepartementet

Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg


FOR-2014-10-08-1301 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)


FOR-2014-10-07-1285 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy


FOR-2014-10-03-1300 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn


FOR-2014-10-03-1299 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund


FOR-2014-10-01-1270 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


FOR-2014-09-30-1252 Finansdepartementet

Forskrift til a-opplysningsloven § 12a om prøvedrift for a-ordningen


FOR-2014-09-25-1241 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)


FOR-2014-09-24-1295 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark


FOR-2014-09-23-1242 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer


FOR-2014-09-23-1237 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport for riksveg


FOR-2014-09-23-1236 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg


FOR-2014-09-23-1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Forsvarets etterretningshøgskole


FOR-2014-09-22-1224 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2014


FOR-2014-09-17-1207 Kulturdepartementet

Forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier


FOR-2014-09-11-1193 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon


FOR-2014-09-09-1263 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Ansgar Teologiske Høgskole