Sentrale forskrifter 3232 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2014

FOR-2014-09-09-1164 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering


FOR-2014-09-08-1160 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)


FOR-2014-09-05-1157 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger


FOR-2014-09-03-1147 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kjøretøyverksteder


FOR-2014-09-03-1146 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy


FOR-2014-09-02-1141 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko


FOR-2014-09-02-1140 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko


FOR-2014-09-02-1128 Samferdselsdepartementet

Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg)


FOR-2014-09-01-1139 Kulturdepartementet

Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken


FOR-2014-08-28-1123 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger


FOR-2014-08-27-1138 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2014


FOR-2014-08-22-1121 Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med innlemmelsen av Kroatia i EØS-avtalen


FOR-2014-08-22-1107 Finansdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift om rapportering av kapitaldekning og forskrift om rapportering av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer


FOR-2014-08-22-1106 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv.


FOR-2014-08-22-1105 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer


FOR-2014-08-22-1104 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom


FOR-2014-08-22-1103 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak


FOR-2014-08-22-1098 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak


FOR-2014-08-22-1097 Finansdepartementet

Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)


FOR-2014-08-22-1096 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)