Lover 711 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2014

LOV-2014-04-11-12 Finansdepartementet

Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)


LOV-2014-03-28-9 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.


LOV-2014-03-07-5 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)


LOV-2014-02-28-4 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i lov om Innovasjon Norge


LOV-2014-02-28-2 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven


2013

LOV-2013-12-17-133 Kulturdepartementet

Lov om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.)


LOV-2013-12-13-128 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)


LOV-2013-12-13-124 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)


LOV-2013-12-13-117 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)


LOV-2013-12-13-115 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)


LOV-2013-12-13-113 Finansdepartementet

Lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)


LOV-2013-12-13-111 Finansdepartementet

Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane


LOV-2013-12-13-110 Finansdepartementet

Lov om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)


LOV-2013-12-13-106 Finansdepartementet

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)


LOV-2013-12-13-105 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven


LOV-2013-06-21-104 Samferdselsdepartementet

Lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)


LOV-2013-06-21-102 Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)


LOV-2013-06-21-100 Landbruks- og matdepartementet

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)


LOV-2013-06-21-97 Kulturdepartementet

Lov om endringer i medieeierskapsloven


LOV-2013-06-21-96 Kulturdepartementet

Lov om omsetning av bøker (bokloven)