Lover 724 treff

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend.
 
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2014

LOV-2014-09-19-1205 Arbeids- og sosialdepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014


LOV-2014-09-12-64 Klima- og miljødepartementet

Lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)


LOV-2014-08-29-63 Samferdselsdepartementet

Lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)


LOV-2014-08-29-62 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven


LOV-2014-08-15-61 Samferdselsdepartementet

Lov om losordningen


LOV-2014-08-15-59 Landbruks- og matdepartementet

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)


LOV-2014-08-15-58 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engel...


LOV-2014-06-20-55 Kunnskapsdepartementet

Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven


LOV-2014-06-20-52 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m.


LOV-2014-06-20-51 Klima- og miljødepartementet

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)


LOV-2014-06-20-49 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)


LOV-2014-06-20-45 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)


LOV-2014-06-20-43 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)


LOV-2014-06-20-42 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)


LOV-2014-06-20-41 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)


LOV-2014-06-20-40 Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om rituell omskjæring av gutter


LOV-2014-06-20-30 Finansdepartementet

Lov om kredittvurderingsbyråer


LOV-2014-06-20-29 Finansdepartementet

Lov om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv.


LOV-2014-06-20-28 Finansdepartementet

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond


LOV-2014-06-20-27 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)