Norsk Lovtidend 17410 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 21.10.2014

FOR-2014-10-16-1309 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen


FOR-2014-10-16-1308 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2014


FOR-2014-10-16-1307 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring


FOR-2014-10-14-1306 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014


FOR-2014-10-04-1305 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om lotterier m.v.


Kunngjort 17.10.2014

FOR-2014-10-15-1304 Landbruks- og matdepartementet

Delegering av myndighet til Domstoladministrasjonen til fastsettelse av fagkrets for dommere og fastsettelse av forskrift om utforming av grensemerke


FOR-2014-10-14-1303 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om vern av sårbare marine økosystem i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)


FOR-2014-10-10-1302 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde


FOR-2014-10-08-1301 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)


FOR-2014-10-03-1300 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn


FOR-2014-10-03-1299 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund


FOR-2014-09-29-1298 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner


FOR-2014-09-29-1297 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)


FOR-2014-09-29-1296 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)


FOR-2014-09-24-1295 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark


FOR-2014-09-17-1294 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr m.fl.


FOR-2014-09-15-1293 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Diakonhjemmet Høgskole


FOR-2014-08-14-1292 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014


Kunngjort 14.10.2014

FOR-2014-10-10-1287 Samferdselsdepartementet

Utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann


FOR-2014-10-10-1286 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2014