Norsk Lovtidend 17422 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 28.10.2014

FOR-2014-10-24-1322 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd


FOR-2014-10-24-1321 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)


FOR-2014-10-23-1320 Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer...


FOR-2014-10-23-1319 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene


Kunngjort 24.10.2014

FOR-2014-10-22-1318 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)


FOR-2014-10-21-1317 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2014


FOR-2014-10-21-1316 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56


FOR-2014-10-17-1315 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om legemidler


FOR-2014-10-17-1314 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. og forskrift om tiltakspenger mv.


FOR-2014-10-14-1313 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)


FOR-2014-09-26-1312 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler


FOR-2014-09-16-1311 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer


Kunngjort 21.10.2014

FOR-2014-10-16-1309 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen


FOR-2014-10-16-1308 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2014


FOR-2014-10-16-1307 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring


FOR-2014-10-14-1306 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014


FOR-2014-10-04-1305 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om lotterier m.v.


Kunngjort 17.10.2014

FOR-2014-10-15-1304 Landbruks- og matdepartementet

Delegering av myndighet til Domstoladministrasjonen til fastsettelse av fagkrets for dommere og fastsettelse av forskrift om utforming av grensemerke


FOR-2014-10-14-1303 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om vern av sårbare marine økosystem i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)


FOR-2014-10-10-1302 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde