Norsk Lovtidend 17199 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 29.07.2014

FOR-2014-07-28-1002 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2014–2015


FOR-2014-07-28-1001 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen


FOR-2014-07-28-1000 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land


FOR-2014-07-28-999 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område


FOR-2014-07-28-998 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)


FOR-2014-07-28-997 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven


FOR-2014-07-24-996 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2014


FOR-2014-07-22-995 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)


FOR-2014-07-11-994 Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer


Kunngjort 25.07.2014

FOR-2014-07-25-993 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater


FOR-2014-07-24-992 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer


FOR-2014-07-18-991 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2014


FOR-2014-07-18-990 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2014


FOR-2014-07-18-989 Forsvarsdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift om opptak og krav til master i militære studier og stabsstudiet, studieprogram på henholdsvis 120 og 60 studiepoeng ved Forsvarets skolesenter


FOR-2014-07-16-988 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil


FOR-2014-07-01-987 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova


Kunngjort 22.07.2014

FOR-2014-07-15-981 Samferdselsdepartementet

Forskrift om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom


FOR-2014-07-15-980 Samferdselsdepartementet

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder


FOR-2014-07-11-979 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2015


FOR-2014-06-19-978 Finansdepartementet

Endring av mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge