Norsk Lovtidend 17183 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 22.07.2014

FOR-2014-07-15-981 Samferdselsdepartementet

Forskrift om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom


FOR-2014-07-15-980 Samferdselsdepartementet

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder


FOR-2014-07-11-979 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2015


FOR-2014-06-19-978 Finansdepartementet

Endring av mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge


Kunngjort 15.07.2014

FOR-2014-07-14-977 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014


FOR-2014-07-14-976 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)


FOR-2014-07-11-975 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2014


FOR-2014-07-11-974 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk


FOR-2014-07-01-973 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova


Kunngjort 11.07.2014

FOR-2014-07-10-972 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om opphevelse av instruks for bakteriologisk kjøttkontroll


FOR-2014-07-10-971 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege


FOR-2014-07-10-970 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog


FOR-2014-07-10-969 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift til folketrygdloven § 25-10 om arbeidsgivers opplysningsplikt om arbeidsforhold og inntekt


FOR-2014-07-10-968 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om gebyr og tvangsmulkt etter folketrygdloven § 25-3 for arbeidsgiver som gir uriktige opplysninger til arbeidstakerregisteret mv.


FOR-2014-07-10-967 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret


FOR-2014-07-09-966 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)


FOR-2014-07-09-965 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjekt «Friskere geiter»


FOR-2014-07-09-964 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om biocider (biocidforskriften)


FOR-2014-07-08-963 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer


FOR-2014-07-07-962 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i avfallsforskriften (kriterier for avfallsfasens opphør for kobberskrap)