Norsk Lovtidend 17327 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 19.09.2014

FOR-2014-09-19-1202 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikraftsetting av lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv.


FOR-2014-09-17-1201 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)


FOR-2014-09-17-1200 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3


FOR-2014-09-17-1199 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om maskiner


FOR-2014-09-16-1198 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2014


FOR-2014-09-15-1197 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014


FOR-2014-09-15-1196 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater


FOR-2014-09-12-1195 Kunnskapsdepartementet

Akkreditering av stiftelsen Diakonova som høyskole


FOR-2014-09-12-1194 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2014


FOR-2014-09-11-1193 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon


FOR-2014-09-11-1192 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Delegering av departementets myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon til Barne-, ungdoms- og familieetaten og overgangsregler


FOR-2014-09-05-1191 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip, og flyttbare innretninger


FOR-2014-06-13-1190 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring


Kunngjort 16.09.2014

FOR-2014-09-15-1174 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer


FOR-2014-09-12-1173 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014


FOR-2014-09-12-1172 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2014


FOR-2014-09-12-1171 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr


FOR-2014-09-12-1170 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.


FOR-2014-09-11-1169 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


FOR-2014-09-09-1168 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om togframføring på ERTMS-strekninger (ERTMS-togframføringsforskriften)