Norsk Lovtidend 17340 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 26.09.2014

FOR-2014-09-26-1222 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging


FOR-2014-09-26-1221 Finansdepartementet

Ikraftsetting av lov 7. desember 2012 nr. 75 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt


FOR-2014-09-26-1220 Finansdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) og lov 20. juni 2014 nr. 23 om endringer i folketrygdloven ...


FOR-2014-09-19-1219 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014


FOR-2014-09-15-1218 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip


FOR-2014-09-15-1217 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om farlig last på norske skip


FOR-2014-09-15-1216 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om frakt av last på norske skip og lektere


FOR-2014-09-15-1215 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger


FOR-2014-06-13-1214 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring


Kunngjort 23.09.2014

FOR-2014-09-19-1208 Finansdepartementet

Vedtak om opphevelse av mandat om forvaltningen av Statens obligasjonsfond


FOR-2014-09-17-1207 Stortinget

Forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier


FOR-2014-09-17-1206 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)


Kunngjort 22.09.2014

FOR-2014-09-19-1205 Arbeids- og sosialdepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014


Kunngjort 19.09.2014

FOR-2014-09-19-1202 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikraftsetting av lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv.


FOR-2014-09-17-1201 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)


FOR-2014-09-17-1200 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3


FOR-2014-09-17-1199 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om maskiner


FOR-2014-09-16-1198 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2014


FOR-2014-09-15-1197 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014


FOR-2014-09-15-1196 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater