Norsk Lovtidend 17265 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 01.09.2014

FOR-2014-09-01-1120 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer


Kunngjort 29.08.2014

FOR-2014-08-29-1119 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 28. februar 2014 nr. 2 om endringar i kjøpsloven og avtaleloven


FOR-2014-08-29-1118 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)


FOR-2014-08-27-1117 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sanksjoner og særskilte tiltak mot Elfenbenskysten


FOR-2014-08-26-1116 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m.


FOR-2014-08-26-1115 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.


FOR-2014-08-26-1114 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale he...


FOR-2014-08-12-1113 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift operational directive - operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip


LOV-2014-08-29-63 Samferdselsdepartementet

Lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)


LOV-2014-08-29-62 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven


Kunngjort 26.08.2014

FOR-2014-08-25-1108 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning


FOR-2014-08-22-1107 Finansdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift om rapportering av kapitaldekning og forskrift om rapportering av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer


FOR-2014-08-22-1106 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv.


FOR-2014-08-22-1105 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer


FOR-2014-08-22-1104 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom


FOR-2014-08-22-1103 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak


FOR-2014-08-21-1102 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften og forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven


FOR-2014-08-19-1101 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)


FOR-2014-08-18-1100 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)


FOR-2014-07-01-1099 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om brannsikring på skip