Norsk Lovtidend 6890 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 28.08.2014

FOR-2014-08-25-1112

Forskrift om endring i forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland


FOR-2014-08-25-1111

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Engasjyen naturreservat, Rana kommune, Nordland


FOR-2014-08-22-1110

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 4, freding av Tjørvågosen naturreservat, Herøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-02-27-1109

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eidsberg kommune, Østfold


FOR-2013-10-29-1775

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Re kommune, Vestfold


Kunngjort 21.08.2014

FOR-2014-08-15-1089

Forskrift om opphevelse av forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Sigdal kommune, Buskerud


FOR-2014-08-14-1088

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune (drosjeforskriften), Oslo


FOR-2009-05-18-1924

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, rådyr og elg, Averøy kommune, Møre og Romsdal


Kunngjort 14.08.2014

FOR-2014-08-08-1071

Forskrift om endring i forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 2, fredning av Tangendammen dyrefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2014-08-05-1070

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Hovden landskapsvernområde, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2014-08-04-1069

Forskrift om endring i forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud


FOR-2014-06-19-1068

Forskrift om hundehold, Bodø kommune, Nordland


FOR-2014-06-10-1067

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2014-05-08-1066

Forskrift om minsteareal på hjort, Strand kommune, Rogaland


FOR-2013-12-18-1774

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2009-02-19-1923

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Østre Toten kommune, Oppland


Kunngjort 07.08.2014

FOR-2014-08-01-1059

Forskrift om endring i forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Fredriksvern verft, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2014-07-23-1058

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2014, Kvitsøy kommune, Rogaland


FOR-2014-07-18-1057

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2014-07-10-1056

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Lierne kommune, Nord-Trøndelag