🔍
Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen Artikkel

1. oktober 2015

Ny straffelov trer i kraft 1. oktober 2015

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) trer i kraft 1. oktober 2015.  Den nye straffeloven erstatter straffeloven av 1902, som oppheves fra samme dato.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

2. oktober 2015

Ikrafttredelser 2. oktober 2015

2. oktober 2015 trer endringer i straffeprosessloven om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner og forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) i kraft.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 1. oktober 2015

Straffeloven 2005 – viktige endringer

I dag 1. oktober 2015 settes lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) i kraft. Foruten de endringer som Lovdata har omtalt i ulike artikler i forbindelse med iverksettelsen av straffeloven 2005, vil den nye loven bl.a. innebære:

Artikkel 29. september 2015

Ny straffelov – vold mot offentlige tjenestemenn

Både straffeloven 1902 og straffeloven 2005 inneholder bestemmelser som tar sikte på å verne offentlige tjenestemenn mot vold og trusler. Straffeloven 2005 har i tillegg bestemmelser som tar sikt på å beskytte særlig utsatte yrkesgrupper mot vold og trusler.


Artikkel 23. september 2015

Ny straffelov – rettighetstap

I likhet med straffeloven 1902 har straffeloven 2005 bestemmelser om reaksjonsformen rettighetstap. I straffeloven 2005 finnes reglene i lovens kapittel 10. 


Lovtidend 18. september 2015

Statsråd 18. september 2015

I statsråd 18. septenber 2015 ble endringer i alkoholloven og i ekteskapsloven sanksjonert. I tillegg ble endringslov til skatteloven satt i kraft.

Avgjørelse 17. september 2015

Dom i Høyesterett – eksamensjuks

Høyesterett avsa 15. september 2015 dom i sak om eksamensjuks. Bakgrunnen for saken var at en juridisk student ved Universitetet i Bergen hadde før eksamen ved en forglemmelse lagt fra seg ulovlige hjelpemidler på eksamensbordet.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer