🔍

25. mars 2015

Butikkenes åpningstider i påsken

Har du glemt melk eller brød i påsken? I påskens helligdager er det visse regler som begrenser butikkenes åpningstider, men fortvil ikke. Det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene, det kommer an på hva slags utsalgssted, og hvor i landet dette befinner seg.
Piggdekk Artikkel

1. april 2015

Snart sommer - bytte til sommerdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2015 er det 13. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai. Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det. 
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

27. mars 2015

Statsråd 27. mars 2015

I statsråd 27. mars 2015 ble lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) og lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) sanksjonert.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 23. mars 2015

Årsrapport - Domstolene i Norge 2014

For første gang siden 2005 oversteg førsteinstansdomstolene målet om 3 måneders saksbehandlingstid for meddomsrettssaker (straffesaker). Undersøkelse viser at domstolene har stor tillit i befolkningen.

Lovtidend 20. mars 2015

Statsråd 20. mars 2015

I statsråd 20. mars 2015 ble endringer til motorferdselloven og studentsamskipnadsloven sanksjonert. Det ble også fastsatt ny akuttmedisinforskrift og ny EETS-forskrift (europeisk trafikantbetalingstjeneste).

Avgjørelse 19. mars 2015

Høyesterett - Når kan bilen selges som ny?

Høyesterett avsa 16. mars 2015 dom i sak om heving av bilkjøp. En el-bil var solgt som "ny bil" til tross for at den hadde vært registrert på bilforhandler i Tyskland og kjørt i alt 897 kilometer der. 

Artikkel 18. mars 2015

Våropprydning? Få vrakpant for din gamle bil.

Ved avskilting av kjøretøy kan man få utbetalt vrakpant ved å levere bilen til et godkjent mottakssted. Formålet med vrakpantordningen er å forebygge og redusere miljøproblem biler forårsaker når de ender som avfall. 

Lovtidend 13. mars 2015

Statsråd 13. mars 2015

I statsråd 13. mars 2015 ble endringslov til stiftelsesloven om stiftelsesklagenemnd sanksjonert. Det ble også fremmet en proposisjon om straffelovens ikraftsettingslov, denne loven setter resten av straffeloven 2005 i kraft fra 1. oktober 2015.

Artikkel 13. mars 2015

22. juli-saken

Oversikten over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya har nå kommet på plass igjen.

Avgjørelse 9. mars 2015

Høyesterett – krav om erstatning for mislykket ombygging

Høyesterett avsa 5. mars 2015 dom i sak som gjaldt krav om erstatning for tap i forbindelse med en fullstendig, men helt mislykket, ombygging av en eldre bygning til åtte leiligheter organisert som et borettslag. Dissens.

Avgjørelse 6. mars 2015

Høyesterett – kommunes erstatningsansvar for rasrisiko

Høyesterett avsa 2. mars 2015 dom i sak hvor man fant at en kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da den godkjente byggesøknader for et område, som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater. Dissens.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer