🔍
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

17. februar 2017

Statsråd 17. februar 2017

I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 10. februar 2017

Statsråd 10. februar 2017

I statsråd 10. februar 2017 ble endringer i finansforetaksloven, i tobakksskadeloven og i psykisk helsevernloven sanksjonert.

Artikkel 8. februar 2017

Siste trykte utgave av Norsk Lovtidend

Så er det slutt. Den trykte utgaven av Norsk Lovtidend er avviklet etter å ha vært utgitt siden 1877. Hefte 19 i avdeling I (lover og sentrale forskrifter), som ble utgitt 8. februar 2017, ble den aller siste utgaven.

Artikkel 6. februar 2017

Samefolkets dag 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Artikkel 2. februar 2017

Lover på nynorsk og bokmål

Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

Lovtidend 27. januar 2017

Statsråd 27. januar 2017

I statsråd 27. januar 2017 ble endringer i politiloven om midlertidig bevæpning sanksjonert.

Avgjørelse 18. januar 2017

Borgarting lagmannsrett – dom i Yara-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlig tjenestemenn i Libya og India. I tingretten ble de tiltalte dømt til fengsel mellom to og tre år.  

 


Lovtidend 13. januar 2017

Statsråd 13. januar 2017

I statsråd 13. januar 2017 ble endringer i opplæringslova og anskaffelsesloven sanksjonert. Det ble også fastsatt endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker for fartsovertredelser.

🔨 SISTE DOMMER


15. februar

Eidsivating lagmannsrett: LE-2016-174873
Strafferett. Grov narkotikaovertredelse. Kokain. Innførsel. Straffeloven (2005) § 232 første ledd. Straffeloven (2005) § 231 første ledd.


Se flere dommer