🔍

28. september 2016

Rettssikkerhetsprisen 2016

Lovdata mottok 27. september 2016 Rettssikkerhetsprisen 2016 fra Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen under Rettssikkerhetskonferansen på Grand Hotel i Oslo.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

30. september 2016

Statsråd 30. september 2016

I statsråd 30. september 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) samt nærmere regler ved sammenslåingen av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Europalov 29. september 2016

Finanstilsynspakken

EUs finanstilsyn er snart på plass i EØS. Innlemmelsen i EØS-avtalen er planlagt å skje ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen 30. september 2016. 

Lovtidend 23. september 2016

Endring i fredningsområdene for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. september 2016 endring i forskrift om fredningsomrdåde for hummer ved å utvide til områder i Vestfold og Hordaland og endre de eksisterende områdene.

Lovtidend 16. september 2016

Statsråd 16. september 2016

I statsråd 16. september 2016 ble endringer i reindriftsloven sanksjonert og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft. I tillegg ble det fastsatt endringer i knockoutforskriften og i trafikkreglene.

Lovtidend 15. september 2016

Lov som trer i kraft 15. september 2016

Deler av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetjenesta m.m.) trer i kraft 15. september 2016.

Avgjørelse 13. september 2016

Kjennelse i Transocean-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 12. september 2016 kjennelse i sak om erstatning for saksomkostninger i Transocean-saken.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer