🔍
Hummer Lovtidend

23. september 2016

Endring i fredningsområdene for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. september 2016 endring i forskrift om fredningsomrdåde for hummer ved å utvide til områder i Vestfold og Hordaland og endre de eksisterende områdene.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 16. september 2016

Statsråd 16. september 2016

I statsråd 16. september 2016 ble endringer i reindriftsloven sanksjonert og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft. I tillegg ble det fastsatt endringer i knockoutforskriften og i trafikkreglene.

Lovtidend 15. september 2016

Lov som trer i kraft 15. september 2016

Deler av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetjenesta m.m.) trer i kraft 15. september 2016.

Avgjørelse 13. september 2016

Kjennelse i Transocean-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 12. september 2016 kjennelse i sak om erstatning for saksomkostninger i Transocean-saken.

Artikkel 12. september 2016

EU-høring om roamingavgifter

EU-kommisjonen har trukket tilbake et høringsutkast om forbrukerpraksis ved avskaffelse av normale roamingavgifter på mobilbruk fra sommeren 2017.

Lovtidend 9. september 2016

Statsråd 9. september 2016

I statsråd 9. september 2016 ble lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. sanksjonert, og endringslover til skatteloven, straffeloven og straffeprosessloven ble satt i kraft. I tillegg ble det vedtatt ny kommunikasjonskontrollforskrift og Sandefjord fikk nytt kommunevåpen.

Artikkel 7. september 2016

EU-høring om arbeids- og hviletid for sjåfører

Kommisjonen har igangsatt en 14-ukers bred høring om EUs arbeidsmiljøbestemmelser for yrkessjåfører. Høringen er også åpen for norske borgere, organisasjoner og selskaper.

Avgjørelse 5. september 2016

Høyesterett – åpning av mobil

Høyesterett avsa 30. august 2016 kjennelse som gjaldt spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for - om nødvendig ved tvang - å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon.


Artikkel 5. september 2016

Nytt EØS-regelverk for skipsutstyr

Fra 18. september skal EUs reviderte direktiv 2014/90/EU for skipsutstyr gjelde i hele EØS-området. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 26. august 2016, og ny norsk forskrift om skipsutstyr vil trolig bli fastsatt med det første. 

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer