🔍
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

24. mars 2017

Statsråd 24. mars 2017

I statsråd 24. mars 2017 ble lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker og endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i merverdiavgiftsloven og konkurranseloven.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 17. mars 2017

Statsråd 17. mars 2017

I statsråd 17. mars 2017 ble endringer i ekomloven og en endring i veglova sanksjonert.

Avgjørelse 17. mars 2017

Høyesterett - rettergangsskritt av etterlatte

Høyesterett avsa 14. mars 2017 kjennelse om etterlatte kan kreve at det foretas rettergangsskritt for å avkrefte mistanke mot en avdød, jf. straffeprosessloven § 241 første ledd.

Lovtidend 10. mars 2017

Statsråd 10. mars 2017

I statsråd 10. mars 2017 ble det fastsatt at ni fylkesmannsembeter blir slått sammen til fire og blant annet fastsatt endringer i konsesjonsforskriften (som gjelder fiske og fangst).

Artikkel 6. mars 2017

EUs tredje energimarkedspakke

Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. 

Lovtidend 3. mars 2017

Statsråd 3. mars 2017

I statsråd 3. mars 2017 ble endringslov til helseberedskapsloven, folkehelseloven og smittevernloven sanksjonert.

Avgjørelse 2. mars 2017

Dom om soningsforhold

Borgarting lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i sak som gjaldt krav om fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og soning av dom på forvaring.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer