🔍
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

2. mars 2015

Lover i kraft 1. mars 2015

1. mars 2015 trer den nye utenrikstjenesteloven i deler av lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) i kraft.
Ung kriminell Artikkel

5. mars 2015

Ungdomsstraff for unge kriminelle

En ny straffart – ungdomsstraff – som alternativ til fengsel ble innført i 2014.   Siktemålet er å få ungdom ut av kriminalitet og unngå at barn må settes i fengsel.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 25. februar 2015

Samediggi / Sametinget

Sametinget (på nordsamisk Samediggi) er en nasjonal folkevalgt og representativ forsamling for samene i Norge. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og medvirkning, bidra til rettferdig behandling av det samiske folk og fremme samenes interesser i Norge. 

Artikkel 20. februar 2015

Sanksjoner i internasjonal politikk

Sanksjoner i internasjonal politikk vil si tvangstiltak eller straffetiltak mot et eller flere land som truer eller bryter freden eller internasjonal avtale. De kan også rettes mot et land som fører en politikk som andre land eller det internasjonale samfunn sterkt misliker. 

Lovtidend 13. februar 2015

Statsråd 13. februar 2015

I statsråd 13. februar 2015 ble ny utenrikstjenestelov, lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget og midlertidig lov om endringer i motorferdselsloven sanksjonert.

Avgjørelse 9. februar 2015

Høyesterett - vilkår for utlevering av krigsforbryter

Høyesterett avsa 6. februar 2015 som i sak om vilkårene for utlevering av en krigsforbryter i en straffesak var oppfylt. Siktede hadde søkt om og fylte vilkårene for norsk statsborgerskap og hadde tre barn som alle var født i Norge.

Nyhet 9. februar 2015

Hvordan forstås lovene?

Hvordan forstås lovene og hvordan virker de i praksis? Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse på Lovdatas åpne sider og i Lovdata Pro.

Lovtidend 6. februar 2015

Statsråd 6. februar 2015

I statsråd 6. februar 2015 ble lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. og endringer i vegtrafikkloven sanksjonert.

 

Artikkel 6. februar 2015

Den samiske nasjonaldagen 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

🔨 SISTE DOMMER


2. mars

Agder lagmannsrett: LA-2014-49783
Erstatningsrett. Yrkesskade. Utmåling av erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Konkret avgjørelse. Yrkesskadeforsikringsloven § 12.


Se flere dommer