🔍

22. mai 2015

Statsråd 22. mai 2015

I statsråd 22. mai 2015 ble lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og endringslover til flere pensjonslover (uførepensjon), til pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven og til utdanningsstøtteloven sanksjonert.
Rettshjelp Artikkel

21. mai 2015

Fri rettshjelp. Fri sakførsel.

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som tar sikte på å yte nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomi til å betale for slik bistand, og har behov for hjelp fra det offentlige for å ivareta interesser av stor personlig og velferdsmessig betydning. 

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 19. mai 2015

Ny straffelov - reglene om foreldelse

Straffeloven 2005 inneholder detaljerte bestemmelser om opphør av straff. En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse, eller preskripsjon, har inntrådt. Nedenfor er det en oversikt over fristene for foreldelse både for den gamle og den nye straffeloven.

Lovtidend 12. mai 2015

Statsråd 12. mai 2015

I statsråd 12. mai 2015 ble fire lover sanksjonert, lov om forsvunne personar og endringslover til arvelova, skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven og sjøloven.

Artikkel 9. mai 2015

Hva skal barnet hete?

Alle barn skal ha et navn, og foreldre har en plikt til å velge navn innen seks måneder etter barnets fødsel. Er ikke melding sendt eller navnet ikke blir godtatt, får barnet morens etternavn. 

Lovtidend 7. mai 2015

Statsråd 7. mai 2015

I statsråd 7. mai 2015 ble ny transplantasjonslov og ny obduksjonslov sanksjonert.

Artikkel 6. mai 2015

Ny straffelov

Den nye straffeloven (lov om straff (straffeloven)) er planlagt satt i kraft 1. oktober 2015. Den nye straffeloven erstatter straffeloven av 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)).

Lovtidend 30. april 2015

Lover som trer i kraft 1. mai 2015

1. mai 2015 trer endringslover til utlendingsloven og helsepersonelloven, vegtrafikkloven og småbåtloven i kraft.

Artikkel 28. april 2015

Flyteutstyr i fritidsbåter

Fra 1. mai 2015 skal alle som er i fritidsbåter under åtte meter ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. 

Lovtidend 24. april 2015

Statsråd 24. april 2015

I statsråd 24. april 2015 ble endringslover til arbeidsmiljøloven (arbeidstid, aldersgrenser, midlertidig ansettelse), sosialtjenesteloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, opplæringslova, privatskolelova (mobbing) og småbåtloven (flyteutstyr) sanksjonert.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer