🔍
Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015 Artikkel

22. juli 2015

Straffeloven 2005 - grov kroppsskade

Ved innføringen av ny straffelov er det en del begreper som endres. Straffeloven 2005 bruker begrepet grov kroppsskade, dette tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902.
Foto: Forsvaret Artikkel

24. juli 2015

Ombudsmannsordningen i Forsvaret

Mange soldater begynner sin tjeneste nå i juli og august. Opplever du noe i tjenesten som kan anses som en urett mot deg, kan du henvende deg til Stortingets ombudsmann for Forsvaret for å klage.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 29. juni 2015

Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015

1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 

Lovtidend 26. juni 2015

Ny forsinkelsesrentesats 1. juli 2015

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Info 25. juni 2015

Lovdata - Årsmelding 2014

Nye nettløsninger for profesjonelle og for folk flest ble godt mottatt av brukerne.

Lovtidend 19. juni 2015

Statsråd 19. juni 2015

I statsråd 19. juni 2015 ble lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, ny karantelov og ny kassesystemlov og 37 endringslover sanksjonert. Se liste over sanksjonerte lover lenger ned i artikkelen.

Artikkel 18. juni 2015

Ny straffelov - fra betinget dom til fullbyrdelsesutsettelse

Reglene om betinget dom i straffeloven 1902 og bestemmelsene om fullbyrdelsesutsettelse i straffeloven 2005 innebærer at idømmelse av straff eller fullbyrdelsen av idømt straff på visse vilkår utsettes til utløpet av en nærmere bestemt prøvetid.

🔨 SISTE DOMMER


24. juli

Gulating lagmannsrett: LG-2015-5846
Strafferett. Vegtrafikk. Uaktsomt drap. Lang saksbehandlingtid. Straffeloven § 239 første ledd 1. straffalternativ. EMK artikkel 6 nr. 1.


Se flere dommer