🔍

28. mars 2017

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift?

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etablert en pris for beste statlige lærebedrift. Prisen ble delt ut første gang i desember 2016, og i år skal det kåres en ny vinner.


Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

24. mars 2017

Statsråd 24. mars 2017

I statsråd 24. mars 2017 ble lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker og endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i merverdiavgiftsloven og konkurranseloven.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 17. mars 2017

Statsråd 17. mars 2017

I statsråd 17. mars 2017 ble endringer i ekomloven og en endring i veglova sanksjonert.

Avgjørelse 17. mars 2017

Høyesterett - rettergangsskritt av etterlatte

Høyesterett avsa 14. mars 2017 kjennelse om etterlatte kan kreve at det foretas rettergangsskritt for å avkrefte mistanke mot en avdød, jf. straffeprosessloven § 241 første ledd.

Lovtidend 10. mars 2017

Statsråd 10. mars 2017

I statsråd 10. mars 2017 ble det fastsatt at ni fylkesmannsembeter blir slått sammen til fire og blant annet fastsatt endringer i konsesjonsforskriften (som gjelder fiske og fangst).

Artikkel 6. mars 2017

EUs tredje energimarkedspakke

Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. 

🔨 SISTE DOMMER


28. mars

Borgarting lagmannsrett: LB-2016-153470
Strafferett. Grov uforstand i tjenesten. Uhjemlet pågripelsesbeslutning. Grad av bebreidelse. Frifinnelse. Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1. Straffeprosessloven § 230 tredje ledd.


27. mars

Hålogaland lagmannsrett: LH-2016-185086
Strafferett. Brannstiftelse. Fare for tap av liv. Fare for utstrakt ødeleggelse av fast eiendom. Betinget. Straffeloven 1902 § 148 1. straffalternativ.


27. mars

Hålogaland lagmannsrett: LH-2016-120882
Trygderett. Uførepensjon. Garantitillegg. EØS-loven § 1 og § 2, jf. folketrygdloven § 1-3. Omgjøring. Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.


Se flere dommer