🔍

22. mai 2017

Statsråd 22. mai 2017

I statsråd 22. mai 2017 ble lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, ny taubanelov og ny tivolilov og endringer i folketrygdlova og krisesenterlova sanksjonert. I tillegg ble endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft.
Dommerklubbe Avgjørelse

24. mai 2017

Nye sivile dommer fra Høyesterett

Høyesterett har 15. og 16. mai 2017 avsagt tre dommer i sivile saker; om regress i forsikringssak, om overprøving av skjønnsligning og om provisjon i mellommannsavtale. 
Kragerø Artikkel

22. mai 2017

Ferie, ferieavvikling og feriepenger

Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 19. mai 2017

Opphevelse av vannscooterforskriften

Vannscooterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Lovtidend 12. mai 2017

Mer fra statsråd 11. mai 2017

I statsråd 11. mai 201 ble det også fastsatt forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter), denne forskriften er blitt kunngjort i dag 12. mai 2017.

Artikkel 11. mai 2017

Uber er en transporttjeneste

EU-domstolens generaladvokat sier i en uttalelse at Uber er en transporttjeneste. Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) ønsker at rimelige arbeidsforhold skal garanteres for alle som jobber innen delingsøkonomien.

Lovtidend 11. mai 2017

Statsråd 11. mai 2017

I statsråd 11. mai 2017 ble endringer i folketrygdloven mv. og endringer i rettergangslovgivningen mv. sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt endring i psykisk helsevernforskriften og tre forskrifter om fiske i Tanaelva og i sidevassdrag til Tanaelva.

Europalov 10. mai 2017

Norsk initiativ bak EU-forbud

Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. 

Artikkel 8. mai 2017

EUs tredje energimarkedspakke

Energimarkedspakken videreutvikler felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. EØS-komiteen har ved beslutning 5. mai 2017 besluttet å innlemme regelverket i EØS-avtalen. Beslutningen er gjort med forbehold om Stortingets samtykke.

Lovtidend 5. mai 2017

Statsråd 5. mai 2017

I statsråd 5. mai 2017 ble en endringslov til yrkestransportlova sanksjonert. Samtidig ble Hattfjelldal kommune innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Avgjørelse 2. mai 2017

Høyesterett – opphavsrett, personvern

Høyesterett avsa 26. april 2017 kjennelse i en sak hvor rettighetshaveren til en film begjærte å få utlevert identiteten bak IP-adresser.

🔨 SISTE DOMMER


22. mai

Borgarting lagmannsrett: LB-2017-5233
Strafferett. Straffutmåling. Utlendingsrett. Innreiseforbud. Straffutmåling. Utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 annet ledd.


22. mai

Borgarting lagmannsrett: LB-2016-204932
Strafferett. Grovt ran. Overføring til tvungent psykisk helsevern. Straffeloven (2005) § 328 første ledd jf § 327. Straffeloven (2005) § 62. Samfunnsvern. Gjentakelsesfare.


Se flere dommer