🔍
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

29. april 2016

Statsråd 29. april 2016

I statsråd 29. april 2016 ble lov om granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star, endringer i straffeloven og endringer i statsborgerloven sanksjonert.
Referansevinduet Nyhet

28. april 2016

Nyhet i Lovdata Pro

Nytt referansevindu spisser søkeresultatet for deg.  Med enkle grep finner du de dokumentene som er viktigst for deg.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 22. april 2016

Statsråd 22. april 2016

I statsråd 22. april 2016 ble Stortingets vedtak om endringer i Grunnloven § 49 kunngjort, og endringer i vergemålsloven, kommuneloven og universitets- og høyskoleloven ble sanksjonert. I tillegg ble valgdagen for stortings- og sametingsvalg i 2017 bestemt.

Avgjørelse 20. april 2016

Dom i sak om soningsforhold

Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i sak om krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og senere soning av idømt straff.

Lovtidend 15. april 2016

Statsråd 15. april 2016

I statråd 15. april 2016 ble lov om endringer i konkurranseloven sanksjonert. Endringene innebærer opprettelse av ny Konkurranseklagenemnd og harmonisering med EU/EØS-regelverket.

Artikkel 8. april 2016

Ta frem sykkelen!

Våren er i anmarsj og da tenker mange på å ta frem sykkelen. I år er det kanskje flere som også har skaffet seg en elsykkel.

Artikkel 7. april 2016

Båndtvang for hunder fra 1. april

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

🔨 SISTE DOMMER


3. mai

Agder lagmannsrett: LA-2016-64895
Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Uklare og mangelfulle domsgrunner. Delvis opphevelse. Straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1.


Se flere dommer