🔍

1. desember 2016

Uber vurderes av EU-domstolen

EU-domstolen vurderer for tiden Ubers forretningsvirksomhet, og utfallet kan få store konsekvenser for hele delingsøkonomien. EFTAs overvåkingsorgan ESA har levert innspill i saken.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Artikkel

29. november 2016

Kunngjøring i Norsk Lovtidend i desember

Desember er en travel måned for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Svært mange lover sanksjoneres og forskrifter vedtas frem mot årsskiftet, derfor er det viktig at sakene blir sendt til kunngjøring med en gang de er sanksjonert eller vedtatt.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

9. desember 2016

Statsråd 9. desember 2016

I statsråd 9. desember 2016 ble ny folkeregisterlov og endringer i forurensningsloven sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse for den nye anskaffelsesloven og endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven, begge lovene trer i kraft 1. januar 2017.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 2. desember 2016

Statsråd 2. desember 2016

I statsråd 2. desember 2016 ble endringslover til skattebetalingsloven, ligningsloven, burettslagslova og energiloven sanksjonert.

Artikkel 29. november 2016

Søndagsåpne butikker i desember

Desember måned er en travel måned for butikker og kjøpesentre. For å få avviklet julehandelen kan faste utsalgssteder holde åpent også på søndager denne måneden.

Lovtidend 24. november 2016

Ny skatteforvaltningsforskrift

23. november 2016 ble det fastsatt ny forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften).

Nyhet 23. november 2016

Flaggsaker nr. 12-2016 er publisert

Abonner på Lovdata flaggsaker og få tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene

Lovtidend 18. november 2016

Statsråd 18. november 2016

I statsråd 18. november 2016 ble lov om endringer i naturmangfoldloven sanksjonert.

Avgjørelse 16. november 2016

EMD - Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 15. november 2016 dom i saken A and B v. Norway (no. 24130/11 og 29758/11). Norge fikk medhold i saken som ble behandlet i Storkammer.

Lovtidend 11. november 2016

Statsråd 11. november 2016

I statsråd 11. november 2016 ble det vedtatt delt ikraftsetting av lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) samt forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser.

🔨 SISTE DOMMER


6. desember

Borgarting lagmannsrett: LB-2016-192252
Strafferett. Midlertidig beslag av førerkort. Über-sjåfør. Ikke uforholdsmessig. Yrkestransportloven § 41. Vegtrafikkloven § 33. Straffeprosessloven § 170a.


5. desember

Hålogaland lagmannsrett: LH-2016-135253
Strafferett. Vegtrafikk. Uaktsomt drap og uaktsom kjøring av vogntog. Straffeloven (1902) § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3.


Se flere dommer