🔍

11. mai 2016

Lovenes offisielle korttitler

Av og til blir lover vedtatt med en korttittel som en del av lovtittelen. Korttitlene er særlig nyttige dersom det ofte henvises til loven, og er ment brukt ved henvisning til loven i andre lover og forskrifter. Korttitlene brukes også i dommer, juridiske artikler og generelt ved omtale av loven.
Dommerklubbe Avgjørelse

20. mai 2016

Dom i Høyesterett - innvilget asyl i annet land

Høyesterett avsa 18. mai 2016 dom i sak om en kvinne som hadde fått innvilget asyl i et annet land. Rettledning om anvendelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

20. mai 2016

Statsråd 20. mai 2016

I statsråd 20. mai 2016 ble endringer i psykisk helsevernloven og utlendingsloven sanksjonert og det ble fastsatt vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 11. mai 2016

Statsråd 11. mai 2016

I statsråd 11. mai 2016 ble endringslov til EOS-kontrolloven sanksjonert. I tillegg ble strålevernforskriften endret.

Lovtidend 29. april 2016

Statsråd 29. april 2016

I statsråd 29. april 2016 ble lov om granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star, endringer i straffeloven og endringer i statsborgerloven sanksjonert.

Avgjørelse 28. april 2016

Dom i Høyesterett – deltidansattes fortrinnsrett

Høyesterett avsa 25. april 2016 dom i sak om erstatningskrav fra en deltidsansatt sykepleier. Spørsmål om rettskraft for vedtak fra Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.

Artikkel 28. april 2016

Spiss resultatet - Utnytt referansevinduet

Ta utgangspunkt i en lovparagraf, klikk på dommerklubben over paragrafen - og vips er du i referansevinduet. Her kan du med enkle grep begrense til dokumentene som er viktigst for deg.

Nyhet 28. april 2016

Nyhet i Lovdata Pro

Nytt referansevindu spisser søkeresultatet for deg.  Med enkle grep finner du de dokumentene som er viktigst for deg.

Lovtidend 22. april 2016

Statsråd 22. april 2016

I statsråd 22. april 2016 ble Stortingets vedtak om endringer i Grunnloven § 49 kunngjort, og endringer i vergemålsloven, kommuneloven og universitets- og høyskoleloven ble sanksjonert. I tillegg ble valgdagen for stortings- og sametingsvalg i 2017 bestemt.

🔨 SISTE DOMMER


23. mai

Borgarting lagmannsrett: LB-2015-153277
Strafferett. Fellesstraff. Straffeloven (1902) § 292, § 291, § 227 og § 257. Våpenloven § 33. Vegtrafikkloven § 31. Legemiddelloven § 31.


Se flere dommer