🔍
Sametinget Artikkel

25. februar 2015

Samediggi / Sametinget

Sametinget (på nordsamisk Samediggi) er en nasjonal folkevalgt og representativ forsamling for samene i Norge. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og medvirkning, bidra til rettferdig behandling av det samiske folk og fremme samenes interesser i Norge. 
Lås Artikkel

20. februar 2015

Sanksjoner i internasjonal politikk

Sanksjoner i internasjonal politikk vil si tvangstiltak eller straffetiltak mot et eller flere land som truer eller bryter freden eller internasjonal avtale. De kan også rettes mot et land som fører en politikk som andre land eller det internasjonale samfunn sterkt misliker. 

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 13. februar 2015

Statsråd 13. februar 2015

I statsråd 13. februar 2015 ble ny utenrikstjenestelov, lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget og midlertidig lov om endringer i motorferdselsloven sanksjonert.

Avgjørelse 9. februar 2015

Høyesterett - vilkår for utlevering av krigsforbryter

Høyesterett avsa 6. februar 2015 som i sak om vilkårene for utlevering av en krigsforbryter i en straffesak var oppfylt. Siktede hadde søkt om og fylte vilkårene for norsk statsborgerskap og hadde tre barn som alle var født i Norge.

Nyhet 9. februar 2015

Hvordan forstås lovene?

Hvordan forstås lovene og hvordan virker de i praksis? Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse på Lovdatas åpne sider og i Lovdata Pro.

Lovtidend 6. februar 2015

Statsråd 6. februar 2015

I statsråd 6. februar 2015 ble lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. og endringer i vegtrafikkloven sanksjonert.

 

Artikkel 6. februar 2015

Den samiske nasjonaldagen 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Avgjørelse 3. februar 2015

Høyesterett - adopsjon med besøkskontakt

Høyesterett avsa 30. januar 2015 dom i sak om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20. Den reiser blant annet spørsmål om terskelen for adopsjon er endret etter at det i 2010 ble gitt lovhjemmel for besøkskontakt med de biologiske foreldrene.

Avgjørelse 30. januar 2015

Høyesterett - utvisning av alenemor med omsorg for barn

Høyesterett behandlet 29. januar 2015 en sak om utvisning av og å nekte oppholdstillatelse for en kenyansk kvinne som hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Hun var alene om omsorgen for et mindre barn, som var norsk statsborger.

🔨 SISTE DOMMER


25. februar

Borgarting lagmannsrett: LB-2015-68
Strafferett. Tilbaketreden fra forsøk på ran. Straffeloven § 268, jf § 267 og § 50. Omsubsumering ved behandling av straffutmålingsanke. Straffeprosessloven § 342 annet ledd bokstav a. Veitrafikklo...


Se flere dommer