100 år med allmenn stemmerett for kvinner - likestilling

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og  politikken.

Søketips    8. mars 2013    👤Lovdata   

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og  politikken.

Dette gjelder ikke minst spørsmålet om egne lovregler om likestilling og kjønnsdiskriminering:

Likestillingsloven av 9. juni 1978 nr. 45 med senere endringer har som formål å gi begge kjønn like muligheter i samfunn, hjem og arbeid. Loven tar uttrykkelig sikte på å bedre kvinners stilling. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid, artikkel 70 om likebehandling og en rekke EU-direktiver i norsk lov.

Likestillingsloven pålegger både offentlige myndigheter og private aktører å legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.  Loven slår fast at kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og til kulturell og faglig utvikling. Det foreligger en særlig aktivitetsplikt til å arbeide for likestilling.

 Loven gjelder for alle områder, bortsatt fra de indre forhold i trossamfunn.

Likestillingsloven § 3 slår fast at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvnner og menn ikke er tillatt. Lovens hovedregel ligger til bunn for de øvrige bestemmelser i loven  - som  ansettelser, lønn, utdanning og foreningsvirksomhet.

Håndhevingen av loven er lagt til Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

I spesiallovgivningen finnes det en rekke bestemmelser om likestilling og forbud mot kjønnsdiskriminering: Bustadslovene (eierseksjonsloven av 1997, husleieloven av 1999,  bustadbyggjelagslova  og burettslaglova av 2003) og arbeidsmiljøloven av 2005 setter forbud mot kjønnsdiskriminering.  Etter opplæringslova  av 1998 og universitets- og høyskoleloven  av 2005 skal alle former for diskriminering i undervisningssektoren motarbeides. Markedsføringsloven av 2009 krever at reklame ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene og at reklamen ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.