100 år med allmenn stemmerett for kvinner – ekteskap mv.

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Søketips    10. juni 2013    👤Lovdata   

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Dette  gjelder ikke minst spørsmålet om de rettslige sider ved ekteskap, samboerskap (papirløst ekteskap) og partnerskap.

Ekteskapet var lenge den eneste form for pardannelse som var juridisk og sosialt akseptabel og som befolkningsstatistikken regnet med.  Samliv uten vigsel forekom riktignok også i en viss utstrekning – dels under betegnelsen forlovelse og dels under skinn av at det forelå et tjenesteforhold eller lignende.

Samboerskap mellom to ugifte personer av motsatt kjønn var lenge straffbart i Norge.  Straffeloven av 1902 §379 – den såkalte konkubinatparagrafen - bestemte at ”Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende Samliv i utugtig Omgjængelse med en Person af det andet Kjøn” var henfallen til straff. Tilsvarende bestemmelse fantes også i kriminalloven av 1842 § 22. Konkubinatparagrafen ble foreslått opphevet i 1954, men forslaget ble forkastet av Stortinget med stort flertall. Bestemmelsen ble først endelig opphevet i 1972.

En egen partnerskapslov ble innført våren 1993 og opphevet 1. januar 2009. Partnerskapsloven innebar en formalisering av samlivet mellom to personer av samme kjønn. Registrert partnerskap var tenkt som en parallell til ekteskap og hadde samme rettsvirkning når det gjaldt arv, formuesforhold,skatt og forsikring som ekteskap. Det er ikke lenger mulig å registrere nye partnerskap i Norge. Tidligere inngåtte partnerskap kan bli omgjort til ekteskap dersom partene ønsker det.

I dag reguleres inngåelse av ekteskap og partnerskap av ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47, med endringer senest fra 2008.  Ifølge denne loven kan ekteskap inngås mellom to av motsatt eller samme kjønn. Menn og kvinner har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskapsloven §95 inneholder bestemmelser om registrert partnerskap, som med visse unntak har samme rettsvirkninger som ekteskap.

For samboerskap eller papirløse ekteskap  er det gitt egne regler om blant annet pensjon, oppholdstillatelse, rett til arv og uskifte og rett til innbo og felles bolig ved opphør. I motsetning til ekteskap er inngangen og utgangen av et samboerskap ikke klart definert. Etter arveloven § 28a regnes til samboerskap to personer over 18 år som verken er gift, registrert partner eller samboer med andre og som lever sammen i et ekteskapslignende forhold.