Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Årets første statsråd 9. januar 2015

I statsråd 9. januar 2015 ble det sanksjonert endringer i straffeloven om forvaring og endringer i utlendingsloven om unntak fra taushetsplikt.

Lovtidend    9. januar 2015    👤Knut Davidsen   

  • Lov 9. januar 2015 nr. 1 om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) innebærer endringer i reglene for å sikre bedre sammenheng mellom reglene om forvaring og reglene om ordinær fengselsstraff. Maksimal minstetid ved forvaring blir utvidet fra 10 til 14 år i tilfeller der det er fastsatt en tidsramme på mer enn 15 år og til 20 år i tilfeller der det er fastsatt en tidsramme som overstiger 21 år. Maksimal tidsramme blir utvidet til 30 år for forbrytelser med en strafferamme på fengsel i 30 år. Les forarbeidene her.  

  • Lov 9. januar 2015 nr. 2 om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt ) innebærer en lovfesting av visse unntak fra taushetsplikten for ansatte i asylmottak, barnevernets omsorgssentre og andre barneverninstitusjoner når utlendingsmyndighetene er mottaker av opplysningene. Ansatte i slike institusjoner får   plikt   til å utlevere opplysninger om en beboer til utlendingsmyndighetene når dette etterspørres. Utlendingsmyndighetene må rette en konkret henvendelse til mottaket eller barnevernet, og opplysningene må være relevante for behandling av den aktuelle utlendingssaken. Det gis også en   rett   for ansatte i asylmottak og barnevernet til å gi opplysninger   av eget tiltak   til utlendingsmyndighetene. For mottaks- og barnevernsansatte som jobber med enslige, mindreårige asylsøkere, blir unntaket fra taushetsplikten avgrenset til opplysninger som kan belyse visse forhold; beboerens opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner, alder og om det er forhold ved den mindreårige som gjør vedkommende særlig sårbar, dette kan typisk være om den mindreårige er eller står i fare for å bli utsatt for menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse mv. Les forarbeidene her.    

Les statsrådslisten her.