Domstolene - Årsrapport 2014

Årsrapport - Domstolene i Norge 2014

For første gang siden 2005 oversteg førsteinstansdomstolene målet om 3 måneders saksbehandlingstid for meddomsrettssaker (straffesaker). Undersøkelse viser at domstolene har stor tillit i befolkningen.

Artikkel    23. mars 2015    👤Odd Storm-Paulsen   

Domstoladministrasjonen har publisert årsrapport om domstolene i Norge i 2014.

En undersøkelse som omtales i rapporten viser at tiltroen til domstolene er økende og at domstolene kommer bedre ut enn både politi, regjering og Storting som er de andre institusjonene spørsmålet stilles om. Undersøkelsen er utført av Ipsos MMI på oppdrag av Domstoladministrasjonen.

Mens antall innkomne sivile tvister gikk opp med 5 % i 2014 fra 2013, har antall meddomsrettssaker (straffesaker) gått ned med 6 %. I Oslo var det en markant nedgang i nye meddomsrettssaker. I enedommmersaker, der fengslinger utgjør de fleste sakene, fortsetter økningen – i 2014 med 3 %.

Domstolene i førsteinstans behandlet færre meddomsrettssaker, men flere sivile tvistesaker og enedommersaker i 2014 enn året før. Restansene økte for sivile saker og enedommersaker, mens reduksjonen i antall nye meddomsrettssaker reflekteres i en nedgang i ubehandlede saker på 7 % for meddommersaker.

For meddomsrettssaker var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 3,1 måneder. Bare 68% av førsteinstansdomstolene klarte målet om saksbehandlingstid på 3 måneder.

82 % av førsteinstansdomstolene er innenfor målet om 6 måneders saksbehandlingstid i sivile tvistesaker. Dette er en forbedring fra året før på 3 prosentpoeng.

Også i lagmannsrettene er det en fortsatt økning i antall nye sivile tvister og noe reduksjon i innkomne anker i straffesaker. Det ble behandlet 9 % flere sivile tvister enn året før og også flere lagrettesaker ble behandlet.

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker i sivile saker gikk ned fra 7,5 måneder i 2013 til 6,9 måneder i 2014. Det er de to største lagmannsrettene som trekker gjennomsnittet utenfor målet om 6 måneders saksbehandlingstid. Ingen av lagmannsrettene har en gjennomsnittlig sakshandlingstid innenfor målet på tre måneder i straffesaker. Antall ubehandlede sivile tvistesaker gikk ned med hele 9 % og også for straffesaker er restansene redusert.

Årsrapporten er publisert på Domstoladministrasjonens nettsider.