Avgjørelse fra Høyesterett - dobbeltstraff

Høyesterett avsa 28. februar 2003 kjennelse i sak om et vedtak om utestengning fra rett til dagpenger under arbeidsløshet forhindrer etterfølgende straffesak om det forhold som begrunnet utestengningen.

Avgjørelse    28. februar 2003    👤Randi Bjørhei   

Spørsmålet var om et vedtak om utestengning fra rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 4 om dagpenger under arbeidsløshet forhindrer etterfølgende straffesak om det forhold som begrunnet utestengningen, jf. Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 om rett til ikke å bli utsatt for straffeforfølgning to ganger for samme forhold. Høyesterett opphevet tingrettens og lagmannsrettens kjennelser.