Avveining av ytringsfrihet mot vern av omdømme

Høyesterett avsa 20. november 2001 dom som frifant kvinne for krav om mortifikasjon og oppreising for utsagn til privatpersoner om at hun var blitt voldtatt. Les dommen her. I forbindelse med saken ble det 31. oktober 2001 ved kjennelse bestemt at saken skulle behandles for lukkede dører av hensyn til privatlivets fred, jfr. domstollova § 125 . Les kjennelsen her.

Avgjørelse    21. november 2001    👤Knut Davidsen