Hund med bånd

Båndtvang og løse hunder

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. 

Artikkel    13. april 2015    👤Jon D. Bech

Dette er regulert i lov  4. juli 2003 nr. 74  om hundehold (hundeloven), som i  § 3 stiller et generelt krav til aktsomhet for hundeiere: Den som er berørt, kan kreve at forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet eller som volder urimelig ulempe, blir rettet.

I følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel. Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Hvis en hund har for vane å fare mot, hoppe på, forfølge eller stille seg i veien for folk, skal den bli holdt i bånd.

Hundeloven § 6 bestemmer at det skal være båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser. Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling. Disse forskriftene kan finnes ved å søke på Lokale forskrifter og se på den aktuelle kommunen.

Egne regler gjelder for sikring av hund i områder der tamrein beiter. Hundeloven § 9 bestemmer at reglene om båndtvang blant annet ikke gjelder for hunder som brukes i reindrift eller for dresserte bufehunder.