Barnekonvensjonen som del av menneskerettsloven

Menneskerettsloven ble endret ved lov av 1. august 2003 nr. 86, med ikrafttredelse 1. oktober 2003. Nå er barnekonvensjonen i engelsk og norsk tekst tilføyd.

Lovtidend    7. august 2003    👤Dag T Hoelseth

Bakgrunnen for endringsloven var å innarbeide barnekonvensjonen i norsk lov. Følgende nye vedlegg 7 (engelsk autentisk tekst) og vedlegg 8 (norsk oversettelse) til menneskerettsloven er derfor tilføyd: FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989, Valgfri protokoll til konvensjonen om barns rettigheter om barn i væpnet konflikt og Valgfri protokoll til konvensjon om barnets rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, begge av 25. mai 2000.