Barn

Barneombudet - til barnas beste

Barneombudet arbeider for å fremme barns interesser i samfunnet. Barneombudet ble etablert i 1981, som det første i verden, og er barn og unges talsperson og har ansvar for at deres meninger blir hørt og at deres rettigheter og interesser blir ivaretatt på alle samfunnsområder.

Artikkel    12. november 2013    👤Jon D. Bech

Tanken om et eget barneombud i Norge ble lansert allerede i 1969. Barnelovutvalget ble nedsatt i 1975 og utvalgets innstilling ledet fram til vedtakelsen av lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud. Barneombudsloven  gir nærmere bestemmelser om barneombudets oppgaver og arbeidsområde. Det finnes også en egen instruks 11. september 1981 nr. 4877 for barneombudet, instruksen inneholder regler om organisasjon og saksbehandling.

Barneombudets viktigste oppgave er å påse at Norge følger FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989 og tilse at lovgivning og forvaltningspraksis vedrørende barns interesser etterleves. Denne konvensjonen er en del av lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Barneombudet skal ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredninger på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet, fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn og sikre at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter. Barneombudet tar opp saker av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. Enhver kan henvende seg til barneombudet.

Barneombudet  er både en offentlig instans og en person (barneombudet). Barneombudet er faglig og politisk uavhengig, men er administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barneombudet utnevnes for en periode på seks år uten adgang til gjenoppnevning. Barneombudet skal hvert år avgi en rapport om sin virksomhet i året som gikk, både faglig og administrativt.