Beskyttelsestiltak mot aviær influensa

Det sentrale mattilsynet ved hovedkontoret fastsatte 13. oktober 2005 forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland og Tyrkia, og endret forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa.

Lovtidend    14. oktober 2005    👤Knut Davidsen   

Grunnlaget for forskriftene er å hindre spredning av fugleinfluensa og gjelder i hovedsak innførsel av andre levende fugler enn fjærkre, og produkter med innhold av fuglekjøtt, og i tillegg fjær og fjærkomponenter. Forskriftene er hjemlet i lov 19. desember 2004 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd , jf. § 19 og gjennomfører vedtak 2005/692/EF. Les mer om beskyttelsestiltakene på Mattilsynets hjemmesider.