Beslutning i Høyesterett - bruk av videoopptak under ankebehandling

Høyesterett avsa 22. mai 2003 beslutning i sak om avspilling av videoopptak under ankebehandlingen over straffutmåling. Forsvareren til en av de domfelte mente at visningen kunne ha en forsterkende effekt og føre til strengere straffutmåling. Høyesterett besluttet at videoopptaket ble tillatt avspilt.

Avgjørelse    11. juni 2003    👤Knut Davidsen

I beslutningen behandlet Høyesterett spørsmålet om Høyesterett hadde full kompetanse med hensyn til bevisførselen i en straffutmålingsanke. Hovedregelen er middelbar bevisførsel, men førstvoterende mente at i dette tilfellet kunne umiddelbar bevisførsel tillates. Dette falt inn under straffeprosessloven § 340 tredje punktum. Dommen i saken hvor opptaket ble avspilt finner du her.