Beslutning i Høyesterett - fremleggelse av uttalelse

Høyesterett behandlet 29. april 2004 spørsmålet om adgangen til å fremlegge en uttalelse som hadde vært lagt frem for EFTA-domstolen i forbindelse med behandlingen av Høyesteretts anmodning om en rådgivende uttalelse, jf. tvistemålsloven § 197. Høyesterett kom til at tvistemålsloven § 197 ikke ga grunnlag for å nekte en part å legge frem den aktuelle uttalelse.

Avgjørelse    5. mai 2004    👤Knut Davidsen

Uttalelsen var avgitt av The International Trademark Association, og hadde vært lagt frem for EFTA-domstolen som vedlegg til ankemotpartenes innlegg til domstolen, og som var sendt over til Høyesterett sammen med uttalelsen fra domstolen. Uttalt at det vil være uakseptabelt om den nasjonale domstolen som tok imot den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen som den hadde spurt om, skulle være avskåret fra dokumenter som EFTA-domstolen hadde fått lagt fram under sin behandling av anmodningen. Uttalt at tvistemålsloven § 197 ikke ga grunnlag for å nekte fremleggelse av utenrettslige forklaringer eller erklæringer som var blitt en del av sakens dokumenter gjennom prosessen med innhenting av rådgivende uttalelse i medhold av domstolloven § 51a , jf. ODA artikkel 34.