Dommerklubbe

Borgarting lagmannsrett - Folkemord i Rwanda

Borgarting lagmannsrett avsa 16. januar 2015 dom i sak som gjaldt medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994.

Avgjørelse    19. januar 2015    👤Lovdata   

En 49 år gammel rwandisk statsborger, som har vært bosatt med sin familie i Norge siden 2001, ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 21 år for deltakelse i folkemordet i Rwanda i april 1994. Lagretten fant ham skyldig i overlagt medvirkning til drap på minst 2000 personer ved to ulike massakrer. Dessuten ble han funnet skyldig i overlagt medvirkning til drap på 7 personer som ble hentet på det lokale sykehuset, kjørt bort og drept. Han ble frifunnet for medvirkning til ett drap. Ved straffutmålingen la retten avgjørende vekt på forbrytelsenes art og omfang. Anførsler om EMK artikkel 6 (saksbehandlingstiden) og artikkel 8 (materiale fra kommunikasjonskontroll som skulle vært slettet) førte ikke frem. Uttalelser om grensedragningen mellom en og flere forbrytelser ved massedrap.

Les dommen her: LB-2013-41556