Dommerklubbe

Borgarting lagmannsrett – dom i Yara-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlig tjenestemenn i Libya og India. I tingretten ble de tiltalte dømt til fengsel mellom to og tre år.  

 


Avgjørelse    18. januar 2017    👤Lovdata   

I dommen, LB-2015-138815-2, ble tre av de fire frifunnet, mens den fjerde, selskapets tidligere juridiske direktør, ble dømt til fengsel i 7 år for grov korrupsjon, straffeloven 1902 § 276a og § 276b. Til sammen var det betalt bestikkelser på ca. 14,5 millioner kroner. Ved straffutmålingen ble det i skjerpende retning blant annet lagt vekt på at tiltalte var medlem av selskapets konsernledelse, og at han var svært sentral i korrupsjonshandlingene. Handlingene fremsto som godt planlagt, og det hadde liten betydning at initiativet til korrupsjonen kom fra andre i selskapet.