Bouvetøya – fastsettelse av grunnlinje for sjøterritoriet

I statsråd 25. februar 2005 ble lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone satt i kraft for Bouvetøya fra 1. april 2005 og fra samme dato gjelder forskrift om grunnlinjen for sjøterritoriet ved Bouvetøya

Lovtidend    1. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone trådte i kraft 1. januar 2004 med unntak for Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land. Bouvetøya og tilliggende territorialfarvann er fredet som naturreservat, og utvidelse av territorialfarvannsgrensen fra 4 til 12 nautiske vil automatisk inntre som følge av lovens ikrafttredelse. Det er ikke bestemt når loven skal tre i kraft for de to gjenværende områdene.