Dom - erstatning og oppreisning for tap av forsørger

Borgarting lagmannsrett avsa 11. september 2006 deldom i sak om erstatning til pårørende etter personer som hadde drukket metanolholdig sprit. 

Avgjørelse    18. september 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var to personer som over lengre tid solgte metanolholdig sprit som tok livet av åtte personer. Pårørende etter personene som var døde ble tilkjent erstatning for tap av forsørger og oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5. Drøftelse av spørsmål om betydning av skadelidtes (avdødes) medvirkning, jf. § 5-1, lemping etter § 5-2 og fradrag for forsikringsytelser, jf. § 3-4 sammenholdt med § 3-1 tredje ledd, annet punktum. For samtlige ble oppreisningen satt til kr 75.000 i samsvar med normbeløpet for uaktsomt drap.