Dom - erstatningskrav mot revisor ved tap på valutahandel

Høyesterett avsa 6. juni 2003 dom i sak om erstatningskrav som et selskap har rettet mot selskapets valgte revisor for ikke å ha hindret eller redusert tap ved valutahandel som selskapets administrerende direktør foretok, jf. aksjeloven av 1976 § 15-2 jf. § 15-1 og revisorloven av 1964 § 17a, som gjaldt i det tidsrommet som er aktuelt i saken.

Avgjørelse    11. juni 2003    👤Knut Davidsen

Sakens bakgrunn var straffbare disposisjoner foretatt av selskapets administrerende direktør, som hadde foretatt omfattende og spekulativ valutahandel som påførte selskapet et tap på 170 millioner kroner. Selskapet reiste sak mot selskapets valgte revisor, mot ansvarlig revisor og mot forsikringsselskapet hvor revisorselskapet hadde tegnet ansvarsforsikring. Selskapet fikk ikke medhold i byretten, men revisor ble i lagmannsretten dømt til å betale 16 millioner i erstatning. Høyesterett stadfestet byrettens dom og ila også saksomkostninger.