Dom - gyldighet av vedtak fattet av Klagenemnda for eierskap i media

Høyesterett avsa 2. juni 2003 dom i sak om gyldigheten av vedtak fattet av Klagenemnda for eierskap i media om at A-pressen ikke kan eie andeler i Lofoten Kommunikasjon, og med pålegg til A-pressen om å avhende sine eierandeler i selskapet.

Avgjørelse    3. juni 2003    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at Eierskapstilsynet 1. februar 1999 varslet A-pressen om at aksjekjøpet ville bli vurdert nærmere i forhold til lov av 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting - medieeierskapsloven. 15. desember 1999 fattet Eierskapstilsynet vedtak om at A-pressen ikke kunne eie andeler i Lofoten Kommunikasjon og A-pressen ble også pålagt å avhende sine andeler innen seks måneder. Klagenemnda for eierskap i media opprettholdt vedtaket. I Oslo byrett ble vedtakene kjent ugyldige, og Borgarting lagmannsrett stadfestet byrettens dom. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom og tilkjente A-pressen saksomkostninger, men A-pressens prosessfullmektig fikk nedsatt sitt salærkrav fra kr 370.00 til kr. 250.000.