Dom - innførsel av gjenstander med deler fra truede dyrearter

Høyesterett avsa 16. mai 2003 dom i sak som gjaldt straffutmåling for ulovlig innførsel av gjenstander utsmykket med deler fra truede dyrearter, jf. lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4 , jf. § 1 , og forskrift 18. august 1998 nr. 818 om innførselsregulering § 1a.

Avgjørelse    19. mai 2003    👤Knut Davidsen   

Saken reiste også spørsmål om forståelsen av tollovgivningen. Tiltalte ble frifunnet for tiltalen for overtredelse av tolloven, men ble dømt til betinget fengsel i 45 dager for overtredelse av bestemmelsene i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4, jf. § 1, og forskrift 18. august 1998 nr. 818 om innførselsregulering § 1a.