Dom - verdsettelsesprinsippet ved innløsning av minoritetsaksjonærer

Høyesterett avsa 6. juni 2003 dom i sak om verdsettelsesprinsippet for løsningssummen ved tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærene med hjemmel i allmennaksjeloven § 4-25. Minoritetsaksjonærene vant frem med sitt krav om å oppheve lagmannsrettens overskjønn og hjemvise saken til ny behandling.

Avgjørelse    6. juni 2003    👤Knut Davidsen   

SND Invest AS og 218 andre minoritetsaksjonærer i Norway Seafoods Holding AS gikk til sak mot selskapet for å få omgjort kursen på aksjene som ble tvangsinnløst. Hovedspørsmålet var om kursen skulle tilsvare aksjenes omsetningsverdi med utgangspunkt i børskurs - eventuelt en anslått børskurs hvor det var tatt hensyn til forhold som virket forstyrrende på kursen på innløsningstidspunktet, eller om verdsettelsen skulle ta utgangspunkt i aksjenes virkelige verdi ved at løsningssummen reflekterer deres forholdsmessige andel av selskapets underliggende verdier. Saken reiste videre spørsmål om det var adgang til å legge vekt på informasjon om selskapet som var kommet til etter vedtaket om tvangsinnløsning, og om tvilsrisikoen i den sammenheng.