Dom i Høyesterett - Tariffavgift

Høyesterett avsa 24. november 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om arbeidstakere organisert i arbeidstakerorganisasjon X kunne pålegges å betale en tariffavgift som skulle dekke kostnader arbeidstakerorganisasjonen Y hadde i forbindelse med tariffavtalen i den aktuelle sektoren. Dissens.

Avgjørelse    27. november 2008    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 24. november 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om arbeidstakere organisert i arbeidstakerorganisasjon X kunne pålegges å betale en tariffavgift som skulle dekke kostnader arbeidstakerorganisasjonen Y hadde i forbindelse med tariffavtalen i den aktuelle sektoren. Dissens.

Bakgrunnen for saken var en avgift nedfelt i overenskomst som gjelder ansatte bosatt i Norden og norske statsborgere som tjenestegjør på skip innmeldt i Norsk Internasjonalt Skipsregister (Nordisk NIS-avtale). § 15 inneholdt bestemmelser om at rederiet skulle trekke tariffavgift, som ble betalt til arbeidstakerorganisasjon Y, selv om arbeidstakeren ikke var medlem i Y. Tre arbeidstakere gikk, med partshjelp (se tvisteloven § 15-7) fra sin arbeidstakerorganisasjon, X, til søksmål mot Y. De fikk ikke medhold av tingretten i at ordningen med tariffavgift var i strid med bestemmelsene om organisasjonsfrihet i EMK artikkel 11 og Den europeiske sosialpakt artikkel 5, og at plikten til å betale tariffavgift heller ikke hadde avtalerettslig hjemmel. Tingretten mente at tariffavgiften hadde intern hjemmel, idet ansettelseskontraktene inneholdt en henvisning til tariffoverenskomsten. Arbeidstakerne anket til lagmannsretten, som stadfestet tingrettens dom. Lagmannsrettens dom ble påanket til Høyesterett, som under dissens tre mot to kom til at tariffavgiften var uberettiget.