Dom avsagt i EFTA-domstolen 8. juli 2008 - Obligatorisk EØS-konsumpsjon av varemerkerettigheter

EFTA-domstolen avsa 8. juli 2008 dom i forente saker E-9/07 og E-10/07. Domstolen gav en rådgivende uttalelse til svar på spørsmål forelagt av Follo tingrett og Oslo tingrett. Saken gjaldt spørsmålet om hvorvidt det er i overensstemmelse med EØS-retten å opprettholde et prinsipp om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter. Domstolen måtte avklare hvordan en skal tolke direktiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet).

Avgjørelse    25. august 2008    👤Kaja Kelder   

EFTA-domstolen avsa 8. juli 2008 dom i forente saker E-9/07 og E-10/07. Domstolen gav en rådgivende uttalelse til svar på spørsmål forelagt av Follo tingrett og Oslo tingrett. Saken gjaldt spørsmålet om hvorvidt det er i overensstemmelse med EØS-retten å opprettholde et prinsipp om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter. Domstolen måtte avklare hvordan en skal tolke direktiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet).

Sakens parter var L’Oréal SA og L’Oréal Norge AS mot Per Aarskog AS, Nille AS og Smart Club AS. Varemerket REDKEN tilhører selkapene i L’Oréal Group. I Norge markedsføres REDKEN som et proffmerke som bare selges hos frisører. De saksøkte foretok parallellimport ved å importere REDKEN sjampo og balsam til Norge fra USA via mellommenn. De solgte videre produktene 35-40 prosent billigere enn vanlig pris gjennom Nille og Smart Club.

Produktene ble importert til Norge uten L’Oréal, som eier varemerket, sin godkjennelse. L’Oréal SA og L’Oréal Norge AS anførte at importen krenket deres eksklusive varemerkerett og hevdet at EØS-regional konsumpsjon må gjelde i norsk varemerkerettslovgivning.

EFTA-domstolen konkluderte med at varemerkedirektivet, som en del av EØS-avtalen, er til hinder for internasjonal konumpsjon av varemerkerettigheter, uten hensyn til de aktuelle varenes opprinnelse. EØS-konsumpsjon er således obligatorisk etter EØS-retten.