Dom avsagt i EFTA-domstolen - Enkemannspensjon. EUs likestillingsdirektiv.

Efta-domstolen avsa 30. oktober 2007 dom i sak (E-2/07) som gjaldt Norges regler om enke- og enkemannspensjon fra Statens Pensjonskasse. Reglene er i henhold til dommen i strid med EUs likestillingsdirektiv (direktiv 86/378/EØF) og EØS-avtalen artikkel 69.

Avgjørelse    7. november 2007    👤Kaja Kelder   

Efta-domstolen avsa 30. oktober 2007 dom i sak (E-2/07) som gjaldt Norges regler om enke- og enkemannspensjon fra Statens Pensjonskasse. Reglene er i henhold til dommen i strid med EUs likestillingsdirektiv ( direktiv 86/378/EØF) og EØS-avtalen artikkel 69.

ESA brakte saken inn for Efta-domstolen i 2001, og saken har dreid seg om personer med medlemskap i Statens Pensjonskasse fra før 1976.

Domstolen kom fram til at reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse diskriminerer enkemenn etter kvinner som har pensjon fra Statens Pensjonskasse. Enker av mannlige, offentlige ansatte som ble medlemmer før 1. oktober 1976 får i tråd med det gjeldende regelverket beholde pensjonen uavkortet mot annen inntekt, mens enkemenn får pensjonen avkortet. Domstolen kom til at dette er et brudd på  prinsippene om ikke-diskriminering med hensyn til lønn og beregninger av ytelser.