Dom avsagt i EMD mot Belgia - Krenkelse av EMK artikkel 6(1)

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 13. januar 2009 dom i sak mot Belgia. Saken ble behandlet i kammer med syv dommere. Her konstaterte EMD enstemmig at Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6(1) og artikkel 6(3)(d) var krenket i en straffesak der skyldspørsmålet ble avgjort av en jury på 12 med bekreftende svar uten begrunnelse på de spørsmål som ble stilt.

Avgjørelse    12. mars 2009    👤Gudrun W Amble   

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 13. januar 2009 dom i sak mot Belgia. Saken ble behandlet i kammer med syv dommere. Her konstaterte EMD enstemmig at Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6(1) og artikkel 6(3)(d) var krenket i en straffesak der skyldspørsmålet ble avgjort av en jury på 12 med bekreftende svar uten begrunnelse på de spørsmål som ble stilt.

Det er opplyst at Belgia har begjært storkammerbehandling av denne saken.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Norge fordi den har aktualisert spørsmålet om den norske juryordningen i sin nåværende form er forenlig med Den europeiske menneskerettskonvensjon.