Dom avsagt i EMD mot Norge - Ingen krenkelse av EMK artikkel 8 eller artikkel 6

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 25. september 2008 dom i sak mot Norge.

Avgjørelse    30. september 2008    👤Gudrun W Amble   

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 25. september 2008 dom i sak mot Norge.

Klageren var norsk statsborger. Han mottok uføretrygd på grunn av ADHD, og tok medisiner for dette og en tidligere ryggskade. Etter at kona flyttet ut av deres felles hjem i 2001, bodde deres to barn sammen med klageren. Gjennom rettsforlik fikk han den daglige omsorgen. Den tidligere ektefellen politianmeldte klageren for trusler og sendte bekymringsmelding til det lokale barnevernet. Barneverntjenesten gjennomførte undersøkelser i medhold av barnevernloven § 4-3 første ledd i to større omganger. Klageren innga stevning til tingretten med påstand om at det ikke var hjemmel til å føre undersøkelsessak mot ham. Tingretten avviste saken. Gulating lagmannsrett opprettholdt avvisningen under dissens 2-1 og Høyesterett tilsvarende, men da dissens 4-1. Flertallet slo fast at verken tvistemålsloven § 54 eller EMK artikkel 6(1) ga adgang til rettslig prøving. Avvisning var heller ikke i strid med EMK artikkel 8 jf. artikkel 13 siden kravet måtte betraktes som åpenbart grunnløst.

Se sammendraget av dommen for videre behandling.