Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 6(2)

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 15. mai 2008 dom i sak  mot Norge. Saken gjaldt en engelsk statsborger som hadde blitt tiltalt for å ha voldtatt en kollega på et hotellrom i 2001. Eidsivating lagmannsrett frifant klageren for overtredelse av straffeloven § 192, men han ble dømt til å betale erstatning og oppreisning. Det siste anket klageren til Høyesterett under henvisning til at lagmannsrettens domsgrunner krenket uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6(2). Høyesterett forkastet anken etter en konkret vurdering.

Avgjørelse    22. mai 2008    👤Gudrun W Amble   

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 15. mai 2008 dom i sak  mot Norge. Saken gjaldt en engelsk statsborger som hadde blitt tiltalt for å ha voldtatt en kollega på et hotellrom i 2001. Eidsivating lagmannsrett frifant klageren for overtredelse av straffeloven § 192, men han ble dømt til å betale erstatning og oppreisning. Det siste anket klageren til Høyesterett under henvisning til at lagmannsrettens domsgrunner krenket uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6(2). Høyesterett forkastet anken etter en konkret vurdering.

Vurderingstemaet for EMD var hvorvidt erstatningssaken var forbundet til straffesaken på en slik måte at den falt under virkeområdet til artikkel 6(2). Domstolen mente at lagmannsretten, i sin begrunnelse, hadde gått ut over de sivilrettslige tema. De bemerket videre at de var klar over at lagmannsretten behandlet straffespørsmålet og erstatningsspørsmålet i to klart atskilte deler av dommen, og at lagmannsretten flere steder hadde fremhevet at beviskravene for erstatningsansvar var mindre strenge enn de for straffansvar. Til tross for dette var Domstolen ikke overbevist om at domsgrunnene ikke ”satte til side” klagerens frifinnelse eller ”reiste tvil om riktigheten av frifinnelsen”. EMD kom frem til at artikkel 6(2) kom til anvendelse på behandlingen av erstatningskravet mot klageren, og at bestemmelsen var krenket.