Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 8

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 4. oktober 2007 dom i sak  mot Norge. Saken gjaldt en far som av det norske rettssystemet var blitt nektet samværsrett med sine to sønner, i lagmannsretten begrunnet ut fra en samlet vurdering om at det ikke ville være til barnas beste. Det var i forbindelse med saken fremsatt beskyldninger om at han hadde begått seksuelle overgrep mot den eldste sønnen.

Avgjørelse    16. oktober 2007    👤Gudrun W Amble

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 4. oktober 2007 dom i sak  mot Norge. Saken gjaldt en far som av det norske rettssystemet var blitt nektet samværsrett med sine to sønner, i lagmannsretten begrunnet ut fra en samlet vurdering om at det ikke ville være til barnas beste. Det var i forbindelse med saken fremsatt beskyldninger om at han hadde begått seksuelle overgrep mot den eldste sønnen.

Klageren mente at avgjørelsen krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6(1) og artikkel 8. EMD kom frem til at det forelå krenkelse av artikkel 8 – retten til respekt for privatliv og familieliv – fordi de norske domsstolene ikke hadde tatt tilstrekkelig stilling til påstanden om de seksuelle overgrepene. Det ble ikke foretatt en egen vurdering av om artikkel 6 var krenket pga. konklusjonen om krenkelse av artikkel 8.