Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 8 om rett til familieliv

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 28. juni 2011 sak mot Norge. Klageren var en dominikansk kvinne som bor i Norge, og saken gjelder gyldigheten av vedtak om utvisning etter utlendingsloven. Den reiser særlig spørsmål om utvisningsvedtaket er et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingens barn.

Avgjørelse    29. juni 2011    👤Gudrun W Amble   

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 28. juni 2011 sak mot Norge. Klageren var en dominikansk kvinne som bor i Norge, og saken gjelder gyldigheten av vedtak om utvisning etter utlendingsloven. Den reiser særlig spørsmål om utvisningsvedtaket er et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingens barn.

Kvinnen kom til Norge i 1996 som turist, samme år ble hun pågrepet for butikktyveri. Hun vedtok et forelegg for overtredelse av straffeloven § 257 og det ble også fattet vedtak om utvisning med innreiseforbud i to år. Fire måneder senere returnerte hun til Norge med et annet pass og giftet seg etter kort tid med en norsk statsborger. Hun fikk arbeids- og bosettingstillatelse. Ekteparet ble separert i 2001, og hun flyttet kort tid etter inn med en mann fra Den dominikanske republikk og de fikk to døtre i hhv. 2002 og 2003.

I 2001 ble hun pågrepet av politiet og hun erkjente at hun tidligere var utvist fra Norge. UDI fattet i 2005 vedtak om utvisning og i 2009 kom Høyesterett frem til at dette var et gyldig vedtak.

Klageren anførte krenkelse av artikkel 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv), fordi utvisningen og innreiseforbudet var et brudd på respekten for et familieliv fordi hun ville bli skilt fra sine to små døtre.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen la stor vekt på hva som var barnas beste. Moren hadde hatt hovedomsorgen for dem fra fødsel til faren fikk foreldreretten i 2007. I tillegg hadde det tatt lang tid - nesten fire år - fra hun hadde innrømmet forholdene til utvisningsvedtaket ble fattet.

Domstolen konkluderte med at utvisningsvedtaket var en krenkelse av artikkel 8.