Dommerklubbe

Dom i Borgarting lagmannsrett - promillekjøring med Segway

Borgarting lagmannsrett avsa 7. april 2016 dom i straffesak om promillekjøring med selvbalanserende kjøretøy, Segway.  Spørsmålet var om Segwayen skulle regnes som "motorvogn". 

Avgjørelse    14. april 2016    👤Knut Davidsen   

Føreren av Segwayen eller "ståhjulingen" ble frikjent for promillekjøringen i tingretten, da retten kom til et selvbalanserende kjøretøy ikke var å regne som motorvogn. Spørsmålet var hvorvidt det var grunnlag for å tolke uttrykket "motorvogn" i vegtrafikkloven § 22  snevrere enn det som følger av definisjonen i vegtrafikkloven § 2. Påtalemyndigheten anket og lagmannsretten kom i dommen ( LB-2015-195698) til at det selvbalanserende kjøretøyet måtte regnes som motorvogn i forhold til bestemmelsen i vegtrafikkloven § 2. Lagmannsretten kom til at tingretten hadde anvendt vegtrafikkloven feil og opphevet dommen.