Dom i Borgarting lagmannsrett - strukturerte spareprodukter. Småsparer tapte mot DnB NOR

Borgarting lagmannsrett avsa 30. september 2011 dom i sak mellom Dnb Nor Bank ASA og Ivar Petter Røeggen, LB-2010-176553. Saken gjaldt gyldigheten av avtaler om investering i aksjeindeksobligasjoner. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at avtale mellom bank og forbruker om kjøp av lånefinansierte strukturerte spareprodukter ikke stred mot rimelighetsklausulen i avtalelovens § 36.

Avgjørelse    3. oktober 2011    👤Mari Elton

Borgarting lagmannsrett avsa 30. september 2011 dom i sak mellom Dnb Nor Bank ASA og Ivar Petter Røeggen, LB-2010-176553. Saken gjaldt gyldigheten av avtaler om investering i aksjeindeksobligasjoner. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at avtale mellom bank og forbruker om kjøp av lånefinansierte strukturerte spareprodukter ikke stred mot rimelighetsklausulen i avtalelovens § 36.