Dom i EFTA-domstolen - Enerett til drift av spilleautomater

EFTA-domstolen avsa 14. mars 2007 dom i sak om enerett for drift av spilleautomater. Bakgrunnen for saken var Oslo tingretts dom og kjennelse 27. oktober 2004 som gav Norges Lotteri- og Automatbransje Forbund og Norsk Lotteridrift ASA medhold i at staten ikke skulle ha enerett til drift av spilleautomater i henhold til lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Tingretten kom til at loven var i strid med EØS-avtalen artikkel 31 og 36. Borgarting lagmannsretts avsa 26. august 2005 dom og kjennelse om at loven ikke stred mot EØS-avtalen og gav staten medhold. To av partene, Norges Lotteri- og Automatbransje Forbund og Norsk Lotteridrift ASA, fremmet en anke til Høyesterett hvorvidt nærmere utformede spørsmål skulle forelegges EFTA-domstolen. Høyesterett avviste dette 17. oktober 2006, og henviste ankene til behandling i plenum i Høyesterett. De ankende parter begjærte saken utsatt på grunn av at EFTAs overvåkingsorgan ESA kunngjorde at det ville bli reist traktatbruddssøksmål for EFTA-domstolen. Høyesterett avsa 5. desember 2006 kjennelse om at saken skulle utsettes til EFTA-domstolen hadde prøvet saken. EFTA-domstolen kom til at den norske stat kunne gi Norsk Tipping enerett til drift av gevistautomater. Formelt sett er ikke saken ferdigbehandlet i det norske rettssystemet, men staten vil oppfordre Høyesterett så raskt som mulig å avgjøre saken.

Avgjørelse    15. mars 2007    👤Knut Davidsen

EFTA-domstolen avsa 14. mars 2007 dom i sak om enerett for drift av spilleautomater. Bakgrunnen for saken var Oslo tingretts dom og kjennelse 27. oktober 2004 som gav Norges Lotteri- og Automatbransje Forbund og Norsk Lotteridrift ASA medhold i at staten ikke skulle ha enerett til drift av spilleautomater i henhold til lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Tingretten kom til at loven var i strid med EØS-avtalen artikkel 31 og 36. Borgarting lagmannsretts avsa 26. august 2005 dom og kjennelse om at loven ikke stred mot EØS-avtalen og gav staten medhold. To av partene, Norges Lotteri- og Automatbransje Forbund og Norsk Lotteridrift ASA, fremmet en anke til Høyesterett hvorvidt nærmere utformede spørsmål skulle forelegges EFTA-domstolen. Høyesterett avviste dette 17. oktober 2006, og henviste ankene til behandling i plenum i Høyesterett. De ankende parter begjærte saken utsatt på grunn av at EFTAs overvåkingsorgan ESA kunngjorde at det ville bli reist traktatbruddssøksmål for EFTA-domstolen. Høyesterett avsa 5. desember 2006 kjennelse om at saken skulle utsettes til EFTA-domstolen hadde prøvet saken. EFTA-domstolen kom til at den norske stat kunne gi Norsk Tipping enerett til drift av gevistautomater. Formelt sett er ikke saken ferdigbehandlet i det norske rettssystemet, men staten vil oppfordre Høyesterett så raskt som mulig å avgjøre saken.

Tingrettens og lagmannsrettens dommer og kjennelser og Høyesteretts kjennelser i tillegg til EFTA-domstolens dom er alle tilgjengelig i betalsystemet Lovdata Online.