Dom i EFTA-domstolen - vilkår ved inngåelse av livsforsikringskontrakt

EFTA-domstolen avsa 25. november 2005 dom i sak E-1/05 om det norske vilkåret om at kostnader som påløper ved inngåelse av en livsforsikringskontrakt skal belastes og betales av forsikringstakeren særskilt og senest ved første premiebetaling.

Avgjørelse    29. november 2005    👤Kaja Kelder   

Bakgrunnen for saken var at EFTAs overvåkingsorgan mente at Norge ikke overholdt sine forpliktelser etter direktiv 2002/83/EF om livsforsikring ved å opprettholde dette vilkåret. Domstolen fant vilkåret uforenlig med friheten til å yte livsforsikringstjenester etter artikkel 33 i direktiv 2002/83/EF, og konkluderte med at Norge hadde brutt sine forpliktelser etter direktivet.
Dommen er også tilgjengelig i Lovdatas EU/EØS-baser, som en har tilgang til som abonnent av Lovdata Pluss, se våre kundesider for mer informasjon.