Dom i Eidsivating lagmannsrett - Napster-saken

Eidsivating lagmannsrett avsa 3. mars 2004 dom i den såkalte Napster-saken. Dommen gjaldt krav om erstatning for lenking til ulovlige musikkfiler på Internett. Saksøkte ble frifunnet.

Avgjørelse    5. mars 2004    👤Aud Manger