Ulv

Dom i Eidsivating lagmannsrett - ulovlig ulvejakt

Eidsivating lagmannsrett avsa 5. april 2016 dom i sak mot fem menn som var tiltalt for å ha deltatt/medvirket til ulovlig ulvejakt.

Avgjørelse    8. april 2016    👤Knut Davidsen   

Fire av de fem tiltalte fikk i dommen (LE-2015-83191) nedsatt straffene, og femtemann ble frifunnet for tiltalens post I, men fikk en bot på 2000 kroner. Lagmannsretten fant de fire jegerne skyldige i å ha overtrådt naturmangfoldloven § 75 første og annet ledd jf. § 15, men fant det ikke bevist at vilkårene for å bruke straffeloven (1902) § 60a (organisert kriminell gruppe) var oppfylt.