Dom i Frostating lagmannsrett  - Arbeidsgivers adgang til å endre fri pensjonsordning

Frostating lagmannsrett avsa 10. august 2009 dom i sak om en arbeidsgiver, Fokus Bank, hadde adgang til å endre pensjonsvilkår i en fri pensjonsordning. Banken besluttet å endre pensjonsordningen fra å være ytelsesbasert med 70 % lønn ved fratreden til å bli en innskuddsbasert ordning. Arbeidstakerne hadde to år tidligere fått velge pensjonsordning, og mente at banken ikke kunne endre ordningen. Lagmannsrettens flertall kom til at banken ikke hadde anledning til å endre pensjonsordningen, de aktuelle arbeidstakerne hadde krav på de ytelser den opphevede ordningen ville ha gitt dem.

Avgjørelse    12. august 2009    👤Knut Davidsen   

Frostating lagmannsrett avsa 10. august 2009 dom i sak om en arbeidsgiver, Fokus Bank, hadde adgang til å endre pensjonsvilkår i en fri pensjonsordning. Banken besluttet å endre pensjonsordningen fra å være ytelsesbasert med 70 % lønn ved fratreden til å bli en innskuddsbasert ordning. Arbeidstakerne hadde to år tidligere fått velge pensjonsordning, og mente at banken ikke kunne endre ordningen. Lagmannsrettens flertall kom til at banken ikke hadde anledning til å endre pensjonsordningen, de aktuelle arbeidstakerne hadde krav på de ytelser den opphevede ordningen ville ha gitt dem.