Dom i Høgsterett - Arbeidsgiveravgift. Naturalytelser

Høgsterett avsa 27. februar 2007 dom i sak om det skulle svarast arbeidsgivaravgift av visse naturalytingar og utgiftsgodtgjersler utbetalte frå eit norsk selskap til tilsette med tenestestad i utlandet. Spørsmålet var om det var unnatak heimla i forskrift 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser. Høgsterett stadfesta lagmannsrettens dom om at likninga skulle opphevast. Dissens.

Avgjørelse    8. mars 2007    👤Knut Davidsen   

Høgsterett avsa 27. februar 2007 dom i sak om det skulle svarast arbeidsgivaravgift av visse naturalytingar og utgiftsgodtgjersler utbetalte frå eit norsk selskap til tilsette med tenestestad i utlandet. Spørsmålet var om det var unnatak heimla i forskrift 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser. Høgsterett stadfesta lagmannsrettens dom om at likninga skulle opphevast. Dissens.