Dom i Høyesterett - Kommunens objektive erstatningsansvar

Høyesterett avsa 18. oktober 2011 dom HR-2011-1946-A som gjaldt krav om om erstatning for skader i privatbolig som skyldtes utilstrekkelig vedlikehold av kommunal avløpsledning. Det sentrale spørsmål var i hvilken utstrekning kommunen ved reglement for avløpsanlegg kunne fraskrive seg det objektive ansvaret etter forurensningsloven § 24a.

Avgjørelse    21. oktober 2011    👤Lovdata

Høyesterett avsa 18. oktober 2011 dom HR-2011-1946-A som gjaldt krav om om erstatning for skader i privatbolig som skyldtes utilstrekkelig vedlikehold av kommunal avløpsledning. Det sentrale spørsmål var i hvilken utstrekning kommunen ved reglement for avløpsanlegg kunne fraskrive seg det objektive ansvaret etter forurensningsloven § 24a.

Høyesteretts flertall bemerket at en adgang til å fraskrive seg erstatningsansvaret for skader som skyldes utilstrekkelig vedlikehold kan redusere det insentiv til forsvarlig vedlikehold, og dermed skadeforebygging, som erstatningsansvaret etter forurensningsloven § 24a er forutsatt å skulle gi. Flertallet mente forurensningsloven § 24a ikke kunne forstås slik at den gir eier av avløpsanlegg adgang til å fraskrive seg ansvaret for skader forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold.

Dommen ble avsagt under dissens 3-2.