Dom i Høyesterett - ærekrenkelse, krav om oppreisning

Høyesterett avsa 19. september 2003 dom i sak om krav om oppreisning etter ærekrenkende utsagn fremsatt i TV2.

Avgjørelse    23. september 2003    👤Beate Kronen

A fikk medhold både i byrett og i lagmannsrett i at det var fremsatt ærekrenkende beskyldninger mot ham i forbindelse med hans arbeid for Minnefondet etter avdøde utenriksminster Johan Jørgen Holst. Høyesterett fant at utsagnene var vernet av ytringsfrihetsbestemmelsen i EMK artikkel 10, og frifant TV 2 og to redaktører.