Dom i Høyesterett - allemannsrett, friluftsloven

Høyesterett avsa 1. februar 2007 dom i sak som gjaldt utøvelse av allemannsrett på noen mindre holmer i Vestfold, og spesielt allmennhetens rett til bading, fortøyning av båter og opphold på holmene i forhold til hytter på fastlandet.

Avgjørelse    13. februar 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 1. februar 2007 dom i sak som gjaldt utøvelse av allemannsrett på noen mindre holmer i Vestfold, og spesielt allmennhetens rett til bading, fortøyning av båter og opphold på holmene i forhold til hytter på fastlandet.

Bakgrunnen for saken var utøvelse av allemannsrett på noen mindre holmer i Mefjorden utenfor Sandefjord, og spesielt hvor langt allmennhetens rett til bading, fortøyning av båter og opphold på holmene rakk i forhold til grunneier som også eide tilstøtende hytter på fastlandet. Området hadde vært benyttet av allmennheten fra 1920-årene, og bruken hadde på 50-tallet allerede et betydelig omfang. Bruken i dag er betydelig, både i forbindelse med at folk har fått mer fritid og et stadig økende antall fritidsbåter. På bakgrunn av et vedtak i kommunen om ikke å gi grunneier rett i regulering/avskjæring av allmennhetens adkomst til holmene, reiste grunneier sak mot kommunen for å endre vedtaket, men tapte. Grunneier anket til lagmannsretten, som kom til samme resultatet, som også Høyesterett stadfestet. Saksomkostninger ble ikke tilkjent da saken hadde reist spørsmål av stor prinsipiell interesse som ikke tidligere var behandlet av Høyesterett, og det hadde vært et reelt behov for rettsavklaring.