Dom i Høyesterett - anke over straffutmåling i sak om datainnbrudd

Høyesterett avsa 22. januar 2004 dom i sak om anke over straffutmåling hvor domfelte i lagmannsretten ble dømt for datainnbrudd til 60 timers samfunnsstraff. Høyesterett idømte i tillegg til samfunnsstraffen en bot på 10.000 kroner.

Avgjørelse    28. januar 2004    👤Knut Davidsen   

I tingretten ble tiltalte dømt for overtredelse av straffeloven § 145 annet ledd, § 291og § 393 til fengsel i 45 dager, erstatning og saksomkostninger for datainnbrudd. Lagmannsretten endret fengselsstraffen til samfunnsstraff, og i Høyesterett ble anken over lagmannsrettens dom forkastet. Hensett til de almennpreventive hensyn ble domfelte i tillegg idømt en bot på 10.000 kroner - subsidiært 15 dagers fengsel.