Dom i Høyesterett - ansvar for tap oppstått ved ran av verditransport

Høyesterett avsa 3. mars 2005 dom i sak om ansvar for tap oppstått ved ran av verditransport. En banks tellesentral ble ranet, og banken krevde erstattet tapet som oppsstod. Selskapet som utførte verditransporten ble frifunnet i alle instanser.

Avgjørelse    8. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Dommen gjaldt et ran av en verditransport og hvorvidt transporten falt inn under vegfraktloven. Tingretten kom til at vegfraktloven ikke kunne anvendes, men at kontrakten mellom partene måtte forstås slik at ansvaret for pengene ikke var overtatt av transportøten. Lagmennsretten kom til transporten falt inn under vegfraktloven, og at et mulig krav da var foreldet etter loven. Lagmannsretten kom og til at transportøren heller ikke ville vært ansvarlig om kotrakten mellom partene ble lagt til grunn. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom, og drøftet spesielt om vegfraktloven gjelder for verditransporter.