Dom i Høyesterett - Ansvarsforsikring. Helsepersonelloven.

Høyesterett avsa 17. april 2008 dom i sak som gjaldt tvist om dekning under ansvarsforsikring for helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 20. Dissens.

Avgjørelse    25. april 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 17. april 2008 dom i sak som gjaldt tvist om dekning under ansvarsforsikring for helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 20. Dissens.

Bakgrunnen for saken var 136 øyeoperasjoner hvor øyelinsene ble skiftet med kunstige linser. De innopererte linsene ble etter hvert ugjennomsiktlige, og en del av pasientene fikk ny operasjon hvor linsene ble fjernet og erstattet med linser uten feil. Legen, A, som utførte operasjonene hadde en ansvarsforsikring, og han meldte fra til forsikringsordningen, B, for å få dekket omkostningene ved utskiftingen av linsene, men fikk avslag. B påpekte at skadene på pasientene skyldtes feil ved linsene, ikke As behandling. A og klinikken, hvor operasjonene ble utført, anla søksmål, men bare A fikk medhold av tingretten og dekket sitt tap. Begge parter anket, og lagmannsretten frifant B for kravene. A anket til Høyesterett, som under dissens 3-2 kom til samme resultat som lagmannsretten, at kravet fremsatt av A ikke var omfattet av den ansvarsforsikringen han hadde tegnet.